Att balansera förändring och kontinuitet. Läraridentitetens utmaningar i det senmoderna samhället

DSpace Repository

Att balansera förändring och kontinuitet. Läraridentitetens utmaningar i det senmoderna samhället

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att balansera förändring och kontinuitet. Läraridentitetens utmaningar i det senmoderna samhället
Author Lilja, Peter ; Andersson, Anneli
Date 2006
Swedish abstract
Enligt många bedömare upplever vi nu en typ av samhälleligt paradigmskifte. Den moderna världsordningen byggd på upplysningsfilosofin och industrialismens rationalitet ersätts med hjälp av tilltagande globaliseringsprocesser av vad somliga kallar ett postmodernt samhälle. Med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt forskningsperspektiv syftar denna studie till att undersöka hur tre gymnasielärare upplever sin yrkesidentitet i relation till dessa samhällsförändringar och hur detta kan förklaras. Undersökningen bygger på en kvalitativ metodologisk grund och är utförd med hjälp av kvalitativa intervjuer. Som analytiska verktyg används främst de begrepp Anthony Giddens utvecklat i sin analys av senmodernitetens effekter på individers självidentitet. Studien visar att lärarna inte upplever någon tydlig yrkesidentitet. Detta förklaras med att lärarna ger uttryck för en konflikt mellan vad de anser att en lärare skall göra och vad samhället genom läroplanen föreskriver. Orsaken till detta är att lärarna inte känner tillit till skolsystemets förmåga att anpassa sig till de nya förutsättningar som omger den. Denna förväntningskollision resulterar i att lärarna upplever sin yrkesroll som oskarp och utan klart definierade gränser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läraridentitet
identitetskonstruktion
modernitet
Anthony Giddens
socialkonstruktivism
Handle http://hdl.handle.net/2043/2550 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics