Pedagogers val av metod vid tidig läsinlärning

DSpace Repository

Pedagogers val av metod vid tidig läsinlärning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers val av metod vid tidig läsinlärning
Author Waldemarson, Sofia
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att få en ökad insikt om vilka arbetsmetoder pedagoger väljer att använda sig av när de arbetar med den tidiga läsinlärningen. Jag har velat ta reda på om pedagoger väljer att kombinera två skilda metoder såsom analytisk och syntetisk arbetsmetod. Analytisk arbetsmetod innebär att läsinlärningen utgår från en helhet för att sedan analysera delarna. En syntetisk arbetsmetod innebär att läsinlärningen utgår från olika delar för att sedan fogas samman till en helhet. Jag vill få en djupare kunskap om hur de pedagoger som medverkar i min undersökning ser på sina egna läsinlärningsmetoder. Använder de sig konsekvent av en särskild arbetsmetod eller är pedagogerna flexibla och kombinerar två skilda arbetsmetoder för att tillgodose läroplanens mål om en individanpassad undervisning? För att kunna ta del av lärarnas uppfattningar har jag gjort intervjuer på två olika skolor. Slutsatserna från intervjuerna diskuteras och analyseras med hjälp av styrdokumenten samt relevant litteratur. Resultaten kan sammanfattas med att de flesta pedagoger har en pragmatisk syn på vilka arbetsmetoder som bör användas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject syntetisk analytisk läsinlärning metod
Handle http://hdl.handle.net/2043/2551 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics