Platsers identiteter - en studie om det platsspecifika i en generaliserad omvärld

DSpace Repository

Platsers identiteter - en studie om det platsspecifika i en generaliserad omvärld

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Arnås, Filippa
dc.contributor.author Mikaelsson, Oskar
dc.date.accessioned 2018-06-26T08:56:19Z
dc.date.available 2018-06-26T08:56:19Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25510
dc.description Det finns något som gör varje plats unik. Små specifika egenheter som skiljer platser från varandra och skapar en viss typ av känsla. I staden är det är en del av alla invånares vardagliga liv, det ger en speciell mening till platser och påverkar hur människor upplever sin omgivning. Detta något är vad vi kallar platsers identiteter. I vår studie fokuserar vi på platsers identiteter och hur det påverka människor i offentliga stadsmiljöer. Vi undersöker dragkampen mellan specifikhet och generalitet som blir alltmer påtaglig då globalisering har gjort kultur, tekniker och trender från hela världen mer tillgängliga vilket lett till en homogenisering i gestaltningen av byggd miljö. Begreppen place och space i relation till place attachment, place identity och sense of place har varit centrala för studien och skapat det teoretiska ramverket för definitionen av platsers identiteter. Vi har intervjuat personer som jobbar inom gestaltning av byggd miljö vilket har berikat studien med professionskunskaper och olika yrkesv- erksammas erfarenhetsbaserade kunskap. En diskussion formades kring platsers identiteter som blir för starka eller för svaga i relation till globalisering och homogenisering, samt hur detta påverkar stadens invånare och samspelet mellan människor och platser. en_US
dc.description.abstract There is something that makes every place unique. Small specific features that differentiate places from each other and create a certain type of feeling. Within the city it’s part of everyday life, it gives a special meaning to places and affects how people perceive their surroundings. This is what we call platsers identiteter or places’ identities. In our research we focus on places identities and its effects on people in public urban environments. We examine the conflict between the particular and generalized which is becoming increasingly evident as globalization makes culture, technologies and trends from around the world more accessible which has led to homogenization in the design of built environment. The terms place and space in relation to place attachment, place identity and sense of place have been central to the study in creating the theoretical framework for the definition of places identities. We have interviewed professionals from various professions within the field of built environment, which has enriched the study with experience-based knowledge. A discussion was formed about the issue of places identities that become too strong or too weak in relation to globalization and homogenization, as well as how this affects city residents and the interaction between people and place. en_US
dc.format.extent 65 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle sv_SE
dc.subject platsers identiteter en_US
dc.subject globalisering en_US
dc.subject modernisering en_US
dc.subject platsspecifik en_US
dc.title Platsers identiteter - en studie om det platsspecifika i en generaliserad omvärld en_US
dc.title.alternative Place's identities - a thesis about the place particular in a generalized surrounding en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
dc.contributor.examiner Linander, Fredrik
dc.contributor.supervisor Jallow, Sabina
mahlocal.xprt.faculty2019 KS
mahlocal.xprt.institution2019 US
mahlocal.xprt.program Arkitektur, visualisering och kommunikation
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics