BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM

DSpace Repository

BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM
Author Almoeil, Hanan
Date 2018
English abstract
KILLING OF BACTERIA WITH VISIBLE LIGHT AT WAVELENGTHS OF 650- AND 410 NM A FUTURE METHOD FOR KILLING OF PATHOGENIC BACTERIA HANAN ALMOEIL Almoeil, H, Killing of bacteria with visible light at wavelengths of 650- and 410 nm. A future method for killing of pathogenic bacteria. Degree project in Biomedical Science 15 Credit Points. Malmö university: Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of Biomedical Laboratory Science, 2018 Increasing antibiotic resistance in bacteria has become a major problem, leading to that severe diseases, caused by bacteria, has become difficult to treat. New methods for treatment of all kinds of diseases caused by bacteria are therefore needed. Laser is a fairly new method that has been used both in dental care and healthcare to treat a range of external infections and thereby killing bacteria. The aim of this study was to investigate whether laser light affects the cell growth of bacteria in various media such as PBS, plasma and blood for the possible killing of disease-causing bacteria. Two different laser sources, with wavelength of 410 nm and 650 nm were used for irradiation of E. coli. A photosensitizer was also used in irradiation at 650 nm. Each sample was irradiated in two different plates with different well sizes, whereby two different volumes were obtained. After irradiation, the bacteria were incubated over night for colony counting and concentration determination and a percentage comparison with control samples. The result of the study showed that irradiation at 650 nm, combined with a photosensitizer gave a maximal bacterial killing of 90 % at a dose of 300 J/cm2. Without a photosensitizer a significantly lower killing was obtained. Irradiation using 410 nm gave higher rate of killing with increased dosage and at most gave a bacterial killing of 38 % in PBS, 35 % in plasma and 12 % in whole blood. The methods used in this study has a value for future development of more advanced methods for killing bacteria with only visible light. Hopefully can diseases caused by bacteria, be eliminated and cured without these methods affecting humans in a negative way. Keywords: 410 nm, 650 nm, blood, E.coli, Laser, PBS, photosensitizer, plasma.
Swedish abstract
BAKTERIELL AVDÖDNING MED SYNLIGT LJUS VID VÅGLÄNGDERNA 650- RESPEKTIVE 410 NM EN FRAMTIDA METOD ATT BEHANDLA PATOGENA BAKTERIER HANAN ALMOEIL Almoeil, H, Bakteriell avdödning med synligt ljus vid våglängderna 650- respektive 410 nm. En framtida metod att behandla patogena bakterier. Examensarbete i Biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för Biomedicinsk laboratorievetenskap, 2018. Ökad antibiotikaresistent hos bakterier har blivit ett stort problem, vilket gör att svåra sjukdomar orsakade av bakterier, har blivit svårbehandlade. Nya metoder för behandling av all slags sjukdomar orsakade av bakterier är därför önskvärda. Laser är en ganska ny metod som har börjat användas både inom tandvården och vården i syfte att behandla en rad externa infektioner och därmed avdöda E.coli. Syftet med studien var att undersöka om laserljus påverkar celltillväxten hos bakterier i olika medier som buffert, plasma och helblod för möjlig avdödning av patogena bakterier. Två olika laserkällor, med våglängderna 410 nm respektive 650 nm användes vid bestrålning av E. coli. Fotosensibiliserare användes även vid bestrålning med 650 nm. Varje prov bestrålades i två plattor med olika stora brunnar, varvid två olika volymer erhölls. Efter bestrålningen inkuberades bakterierna över natten för koloniräkning och koncentrationsbestämning samt jämförelse med varsitt kontrollprov. Med hjälp av en så kallad fotosensibiliserare erhölls som högst en bakteriell avdödning på 90 % med dosmängden 300 J/cm2 650 nm. Utan fotosensibiliserare erhölls en betydligt lägre avdödning. Med ökad dosmängd vid 410 nm erhölls en ökad avdödning och som högst var den 38 % i PBS vid rumstemperatur, 35 % i plasma och 12 % i helblod. Val av metod i denna studie har ett värde för framtida utveckling av mer avancerade metoder för att kunna avdöda bakterier med endast synligt ljus. Förhoppningsvis kan sjukdomar orsakade av bakterier elimineras och botas, utan att dessa metoder påverkar människan på ett negativt sätt. Nyckelord: 410 nm, 650 nm, E.coli, helblod, laser, PBS, fotosensibiliserare, plasma.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/25636 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics