Sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter med intellektuella funktionsnedsättningar

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter med intellektuella funktionsnedsättningar

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ternström, Rebecca
dc.contributor.author Parkhagen, Elin
dc.date.accessioned 2018-07-02T06:54:33Z
dc.date.available 2018-07-02T06:54:33Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/25656
dc.description Bakgrund: Sjuksköterskor möter dagligen patienter med intellektuella funktionsnedsättningar överallt inom vården. Patienter med intellektuella funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att kommunicera verbalt och kan därför använda andra sätt att utrycka sig på. Mötet mellan patient och sjuksköterska är vanligt förkommande inom vården, det är därför viktigt att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient fungerar på bästa sätt. Syfte: Föreliggande litteraturstudie syftar till att sammanställa vetenskapliga studier som belyser sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter med intellektuella funktionsnedsättningar. Metod: En litteraturstudie som bygger på 10 studier med kvalitativ ansats. Studierna inhämtades i databaserna PubMed och Cinahl. Analysering av utvalda studier skedde genom att studierna lästes individuellt, centrala fynd och meningsbärande enheter jämfördes sedan sinsemellan författarna och huvud- och underkategorier skapades för att besvara studiens syfte och frågeställning. Resultat: Två huvudkategorier framkom. Första kategorin var Svårigheter att kommunicera med underkategorierna: Bristande kunskap, emotionella upplevelser och tidsbrist. Andra kategorin var Se och förstå patienten med underkategorierna: lära känna, strategier för att förbättra kommunikationen, ge och ta emot information. Konklusion: Föreliggande litteraturstudie visar på att sjuksköterskor upplever att det är en svår uppgift att kommunicera med patienter med intellektuella funktionsnedsättningar. Svårigheterna grundar sig i brist på kunskap om intellektuella funktionsnedsättningar samt en ständig tidsbrist i arbetet. Den bristande kommunikationen kan leda till att denna patientgrupp inte får samma möjlighet till information som övriga patienter. en_US
dc.description.abstract Background: Nurses daily meet patients with intellectual disabilities everywhere in health care. Patients with intellectual disabilities may have difficulties to communicate verbally and might express themselves in other ways. Since the meeting between patient and nurse is very common, it's important that communication works in the best way. Aim: This literature review aims to summarize scientific studies that illustrate nurses' experience in communicating with patients with intellectual disabilities. Method: A literature review based on 10 studies with a qualitative approach. The studies were collected in the PubMed and Cinahl databases. Analysis of selected studies was done by studying the studies individually. Central findings were then compared between the authors to extract main and subcategories according to the study aim. Results: Two major categories could be extracted from the analysis. The first category was Difficulty communicating with the subcategories: Lack of knowledge, emotional experiences and lack of time. The second category was See and understand the patient with the subcategories: getting to know, strategies for improving communication and give and receive information. Conclusion: This literature review shows that nurses find it difficult to communicate with patients with intellectual disabilities. Difficulties are based on lack of knowledge about intellectual impairment and a constant lack of time at work. The lack of communication can lead to the patient does not get the same access to information as other patients receive. en_US
dc.format.extent 39 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Erfarenhet en_US
dc.subject Intellektuell funktionsnedsättning en_US
dc.subject Kommunikation en_US
dc.subject Patient en_US
dc.subject Sjuksköterska en_US
dc.title Sjuksköterskors erfarenheter av att kommunicera med patienter med intellektuella funktionsnedsättningar en_US
dc.title.alternative Nurses´ experience in communicating with patients with intellectual disabilities en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
dc.contributor.examiner Wangel, Anne-Marie
dc.contributor.supervisor Persson, Karin
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics