IMMUNOKROMATOGRAFISK TEST OCH REALTIDS-PCR FÖR SNABB PÅVISNING AV EXTENDED SPECTRUM BETALACTAMASES HOS BAKTERIER

DSpace Repository

IMMUNOKROMATOGRAFISK TEST OCH REALTIDS-PCR FÖR SNABB PÅVISNING AV EXTENDED SPECTRUM BETALACTAMASES HOS BAKTERIER

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title IMMUNOKROMATOGRAFISK TEST OCH REALTIDS-PCR FÖR SNABB PÅVISNING AV EXTENDED SPECTRUM BETALACTAMASES HOS BAKTERIER
Author Larsson, Linn
Date 2018
English abstract
The discovery of antibiotics has saved millions of lives. Unfortunately, antibiotics have been abused and the bacteria have developed resistance. Extended spectrum beta-lactamases (ESBL) is a group of enzymes that break down antibiotics belonging to β-lactam antibiotics that include the penicillin, monobactam, carbapenem, and cephalosporin groups, and render the antibiotic ineffective. ESBL has been rare in Sweden until today but its occurrence is increasing rapidly. Studies show that ESBL has led to prolonged care times and increased costs. Further consequences are that mortality increases and greater use of broad spectrum antibiotics occurs. In Clinical Microbiology, Skåne, CheckMDR is used to identify ESBL. This method is both time consuming and should be performed by experienced personnel for best results. Therefore, new methods are needed that are cheaper and less time consuming yet provide high sensitivity and specificity. Patients could get proper treatment more quickly in the healthcare industry. The aim of the study was to evaluate two new methods, NG-test CARBA 5 and NG-test CTX-M, in comparison with real-time PCR method, if appropriate for clinical use to qualitatively determine the occurrence of ESBL in bacteria. In the study, a total of 53 well-characterized bacterial strains were tested with NGtest CARBA 5, NG-test CTX-M and real-time PCR with the kit Amplidiag CarbaR + VRE. The results of the study showed that the NG-tests identified all possible resistance enzymes in the strains, thus giving a 100 % result. Real-time PCR identified 91.3 % of possible resistance genes in the strains. The plasmids of the two bacteria in question may have been lost, so PCR could not identify these. There was good agreement between all methods. Both NG-test CARBA 5 and NG-test CTX-M are effective, fast and simple, with both high sensitivity and specificity, to perform in routine work at microbiological laboratories for detection of the most common ESBL genes.
Swedish abstract
Upptäckten av antibiotika har räddat miljontals liv. Dessvärre har antibiotika missbrukats och bakterierna har utvecklat resistens. Extended spectrum betalactamases (ESBL) är en grupp en enzymer som bryter ned antibiotika tillhörande β-laktamantibiotika som omfattar grupperna penicilliner, monobaktamer, karbapenemer och cefalosporiner, och gör antibiotikan verkningslös. ESBL har varit sällsynt i Sverige fram till idag men dess förekomst ökar numera snabbt. Studier visar att ESBL har lett till förlängda vårdtider och förhöjda kostnader. Konsekvenserna blir även att dödligheten ökar och större användning av bredspektrumantibiotika förekommer. På Klinisk mikrobiologi, Skåne, används Check-MDR för identifiering av ESBL. Denna metod är både tidskrävande och ska utföras av erfaren personal för bäst resultat. Därför behövs nya metoder som är billigare och mindre tidskrävande men ändå ger hög sensitivitet och specificitet. Patienterna skulle snabbare få korrekt behandling ute i sjukvården. Syftet med studien var att utvärdera två nya metoder, NG-test CARBA 5 och NG-test CTX-M, i jämförelse med realtids-PCR-metoden, om de är lämpliga för kliniskt bruk för att kvalitativt bestämma förekomsten av ESBL hos bakterier. I studien testades totalt 53 välkarakteriserade bakteriestammar med NG-test CARBA 5, NG-test CTX-M och realtids-PCR med kitet Amplidiag CarbaR + VRE. Resultaten av studien visade att NG-testerna identifierade alla möjliga resistensenzymer hos stammarna och gav därmed ett 100 % resultat. Realtids-PCR identifierade till 91,3 % av möjliga resistensgener hos stammarna. Plasmiden hos de två gällande bakterierna kan ha tappats, därför kunde PCR inte identifiera dessa. Det var god överensstämmelse mellan samtliga metoder. Både NG-test CARBA och NG-test CTX-M är effektiva, snabba och enkla, med både hög sensitivitet och specificitet, att genomföra i det rutinmässiga arbetet vid mikrobiologiska laboratorier för detektion av dem vanligaste ESBL-generna.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Antibiotikaresistens
ESBL
NG-test CARBA 5
NG-test CTX-M
realtids-PCR
Handle http://hdl.handle.net/2043/25658 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics