Lek som kompletterande inlärningsmetod i lågstadiets NO-undervisning

DSpace Repository

Lek som kompletterande inlärningsmetod i lågstadiets NO-undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lek som kompletterande inlärningsmetod i lågstadiets NO-undervisning
Author Lindborg, Alexandra
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att se i vilken utsträckning leken kan vara en metod för inlärning av de naturvetenskapliga ämnena och för elevernas begreppsförståelse. Det är en kvalitativ studie som genomfördes genom användning av semistrukturerade intervjuer av nio elever i en förstaklass i en grundskola belägen i en mindre kommun. Det har även placerats ut lekar som eleverna hade tillgång till under rasterna. Lekarna är kopplat till lärarens naturvetenskapliga undervisning och var frivilligt för eleverna att använda. Jag har valt att arbeta utifrån frågorna: 1. Hur använder eleverna de naturvetenskapliga begreppen kopplade till kroppen före och efter leken? 2. I vilken utsträckning använder eleverna leken och upplever eleverna leken som ett lärandemoment? Resultatet blev att en del av eleverna tycker det är kul att ha tillgång till ”lekmaterial” på rasterna och använder det gärna och ser de det som en lärandesituation. Det visade sig också att leken har en positiv inverkan på elevernas lärande och är en tillgång i undervisningen samt kan fungera som inlärningsmetod.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Dewey
f-3
Grundskola
Lek och lärande
Vygotskij
Naturvetenskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/25675 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics