Hur barn upplever nålrelaterade procedurer

DSpace Repository

Hur barn upplever nålrelaterade procedurer

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Hur barn upplever nålrelaterade procedurer
Author Rejnefelt, Sandra ; Rodian, Kristina
Date 2018
Swedish abstract
Bakgrund : Nålrelaterade procedurer är vanligt förekommande inom barnsjuk vård och primärvård för att ställa diagnos och ge behandling. Många b arn upplever nålrelaterade procedurer som skrämmande och obehagliga . Obehaget kan felskattas av både föräldrar och vårdpersonal . Barn som genomgår nålrelaterade procedurer kan på kort sikt utveckla rädslor samt på lång sikt utveckla en negativ syn på vård . Detta kan leda till ett undvikande av vaccinationer och därmed riskera folkhälsan. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för hur barn upplever nålrelaterade procedurer inom barnsjukvård och primärvård. Metod: En systematisk litteraturstudie med kval itativ metod genomfördes. Litteratursökning utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo. Resultatet baserades på sex kvalitetsbedömda artiklar som användes i syntesprocessen för att sammanställa ett resultat. Resultat: Barn upplevde trygghet under nålrelaterade procedurer genom fysiskt stöd, relationers stöd, behov av kontroll samt genom stöd från materiella ting. Det finns vetenskapligt stöd att barn är i behov av trygghet under nålrelaterade procedurer. Slutsats: Barn upplevde behov av trygghet vid nålrelaterade procedurer.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject barn
barnsjukvård
nålrelaterade procedurer
primärvård
upplevelser
children
experiences
needle-related procedures
paediatrics
primary care
Handle http://hdl.handle.net/2043/25696 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics