Hur arbetar fritidspedagoger för en inkluderande verksamhet för elever med ADHD?

DSpace Repository

Hur arbetar fritidspedagoger för en inkluderande verksamhet för elever med ADHD?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur arbetar fritidspedagoger för en inkluderande verksamhet för elever med ADHD?
Author Malmsjö, Anna
Date 2018
Swedish abstract
Fritidshemmets huvudsakliga uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande och utveckla en social kompetens. Alla elever ska ha samma förutsättningar så att en inkluderande verksamhet möjliggörs (Skolverket, 2014). Syftet med min studie är att undersöka hur fritidspedagoger didaktiskt arbetar, för att skapa en inkluderande verksamhet för elever med ADHD, samt belysa framgångsrika strategier för att detta ska kunna ske. Studien vilar på ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att den har fokus på elevens sociala omgivning och hur en inkluderande lärmiljö skapas ur en pedagogs synvinkel (Säljö, 2000). En elev som har ADHD har ofta svårigheter med det sociala samspelet och det är viktigt att lärmiljön anpassas för alla elever så att en utveckling kan ske tillsammans med andra i en inkluderande lärmiljö (Claesson, 2007). Metodvalet i studien baseras på kvalitativa intervjuer med tre fritidspedagoger från två olika kommuner. I studien framhåller fritidspedagoger att inkludering innebär att vara med på samma villkor som andra elever, delaktighet i gruppen och anpassningar så att det fungerar för en elev med ADHD. Det handlar om att fritidspedagogerna skapar förutsättningar i verksamheten så att alla elever kan vara delaktiga och inkluderande. Ett individanpassat tankesätt är något som fritidspedagogerna lyfter fram, det handlar om att se den enskilda individen och hens behov. Det som passar en elev fungerar inte för ett annat. Andra framgångsfaktorer som fritidspedagogerna sett är att bemöta dessa elever lågaffektivt. Det innebär i praktiken att inte låta de egna känslorna hos pedagogen gå ut över situationen, utan om en elev till exempel är i affekt gäller det att inta en lugn och sansad position. Framgångsfaktor som framgår i denna studie är arbetet med gruppdynamiken. En viktig skyddsfaktor, för att minimera ett utanförskap är att fritidspedagogerna medvetet arbetar med det sociala samspelet, trygghet och relationer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject ADHD
Bemötande
Fritidshem
Förhållningssätt
Inkludering
strategier
Handle http://hdl.handle.net/2043/25709 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics