Tidig entreprenörsinvolvering: Samverkan i projekteringsprocessen

DSpace Repository

Tidig entreprenörsinvolvering: Samverkan i projekteringsprocessen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Tidig entreprenörsinvolvering: Samverkan i projekteringsprocessen
Author Nilsson, Linn ; Tallberg, Louise
Date 2018
English abstract
This paper examines Early Contractor Involvement (ECI), which is a new method of collaboration that is designed to handle complexity in society and deal with the problems in the Swedish construction industry. ECI aims primarily at the involvement and use of the entrepreneur's expert knowledge in the early design and planning phase of the project. This in order to increase the opportunities to ensure that a construction project can be built efficiently, both in terms of time and money. We have conducted a case study of the ECI project deletapp Centralen, which is part of the extensive infrastructure project West Link in Gothenburg. The purpose of our study was to investigate how the ECI concept deals with the problems in society and the construction industry. Through in-depth analysis of interviews with involved actors in the project, we have identified factors that affect the implementation and maintenance of ECI as a collaborative method. In our study, ECI has presented various practical possibilities for our study object, such as innovative technical solutions and efficiency for construction. However, a lot of challenges with ECI have emerged. The results that have emerged are that the initial time when the client, contractor and consultants started work was inadequate. Both theory and results from interviewees point out that the problem of trust, division of work and personal chemistry can be deduced to the very first initial time of the project. However, actors involved were well aware that problems or critical situations would arise, but there were seldom good ways to deal with them. Results in our study also show problems in introducing dynamic processes, like ECI, in an organization that seeks structural arrangements.
Swedish abstract
Denna uppsats undersöker Early Contractor Involvement (ECI) som är en ny samverkansmetod vilken är avsedd att hantera komplexiteten i samhället och handskas med problematiken inom den svenska byggindustrin. ECI syftar främst till involvering och användning av entreprenörens expertkunskaper i projekteringen för projektet. Detta för att öka möjligheterna att i förväg kunna säkerställa att ett byggprojekt kan byggas på ett effektivt sätt, både vad gäller tid och pengar. Vi har genomfört en fallstudie av ECI-projektet deletapp Centralen, som är en del av det omfattande infrastrukturprojektet Västlänken i Göteborg. Syftet med vår studie har varit att undersöka hur konceptet ECI handskas med problematiken inom samhället och byggindustrin. Genom djupgående analys av intervjuer med involverade aktörer i projektet har vi identifierat faktorer som påverkar implementeringen och upprätthållandet av ECI som samverkansmetod. I vår undersökning har ECI presenterat diverse praktiska möjligheter för vårt studieobjekt, såsom innovativa tekniska lösningar och effektivisering inför byggnation. Dock har en hel del utmaningar med ECI framträtt. Resultaten som har framkommit är att den inledande tiden då beställare, entreprenör och konsulter påbörjade arbetet var bristfällig. Både teori och resultat från intervjupersoner pekar på att problematiken kring förtroende, arbetsfördelning och personkemi går att härledas till den allra första inledande tiden för projektet. Dock var involverade aktörer väl medvetna om att problem eller kritiska situationer skulle uppstå men där fanns sällan bra sätt att hantera dessa. Resultat i vår studie visar även på problematik att införa dynamiska processer, såsom ECI, i organisationer som efterfrågar strukturell ordning.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Early contractor involvement
upphandling
byggentreprenad
projektering
management
process
samverkan
Västlänken
Handle http://hdl.handle.net/2043/25727 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics