Urban design och dess roll i utvecklingen av mindre tätorter - En platsanalys av Markaryds centrum

DSpace Repository

Urban design och dess roll i utvecklingen av mindre tätorter - En platsanalys av Markaryds centrum

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Urban design och dess roll i utvecklingen av mindre tätorter - En platsanalys av Markaryds centrum
Author Holmström, Louise ; Kleregård, Martina
Date 2018
English abstract
Urban design includes the formation of the built environment, which is closely connected to the social life of the streets. Therefore urban design is important in the development of cities. The study is a case study of the railway village Markaryd. It is composed by a site analysis of the urban design of the centre of Markryd. The purpose is to contribute with knowledge of how theories and methods in urban design can be used as an analysis-tool, before a development is implemented in smaller villages like Markaryd. The site analysis presents defects and qualities to highlight the potential of the built environment. The underlying problem is Markaryd’s commercial downfall, Markaryd’s railway station is perceived as anonymous and the centre needs to become more attractive. In our study the focus lies on how the social life can be strengthened in the centre, but partly also its aesthetical values. The results of the study shows that Markaryd’s problems in the urban design lies in different levels. In a larger scale the village’s urban tissue is scattered as a result of scarce and detached buildings. The commercial downfall results in empty facilities in the center. The reduced functions has consequences on the streetlife. Large parts of the city’s environment have modernistic features which results in an outdated design that lacks social aspects. Along with the absence of meetingplaces in the outdoor public space, the results is a general lack of people in the centre. The study also shows that the new train connections have been important for Markaryd, in the shift from mill town and church village to a railway village. The shift is crucial for the future development of the built environment in the centre and around the railway station.
Swedish abstract
Urban design handlar om den byggda miljöns utformning som är nära sammankopplad med det sociala livet på gatorna. Den urbana designen är därför viktig i utvecklingen av städer. Studien är en fallstudie som utgörs av en platsanalys av stationssamhället Markaryd. Syftet är att bidra med kunskap om hur teorier och metoder inom urban design kan användas som analysverktyg inför en vidareutveckling av mindre tätorter som Markaryd. Platsanalysen presenterar brister och kvaliteter för att belysa platsens potential i den byggda miljön. Det bakomliggande problemen handlar om att Markaryds centrumhandel gått ned, att Markaryds stationsområde uppfattas som anonymt samt att centrum behöver göras mer attraktivt. Vi grundar undersökningen i ett fokus på hur det sociala livet i centrum kan stärkas, men inkluderar även till viss del de estetiska värdena. Undersökningen kom fram till att Markaryds problem i den urbana designen befinner sig på olika nivåer. I en utzoomad skala är tätortens stadsväv spridd som ett resultat av gles och fristående bebyggelse. Centrumhandeln har också gått ned, vilket resulterar i tomma lokaler i centrum. Detta får effekter på gatulivet eftersom det blir färre funktioner i centrum. Stora delar av centrums miljö har modernistiska drag vilket bidrar till en utdaterad design där sociala aspekter inte är i fokus. Tillsammans med bristande mötesplatser i utemiljön får det konsekvensen att få människor vistas i centrum. Studien visade även att de nya tågförbindelserna kan betraktas som en del i Markaryds skifte från bruksort och kyrkby till stationssamhälle. Skiftet är avgörande för den framtida utvecklingen av den byggda miljön i centrum och runt stationsområdet.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Urban design
Stadsväv
Trafikhierarki
Gränssnitt
Typologi
Territoriell appropriation
Stadsmöblering
Gatuliv
Urban tissue
Traffic hierarchy
Interfaces
Typology
Territorial appropriation
Urban furnishing
Street life
Handle http://hdl.handle.net/2043/25728 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics