Kompositionsundervisning i pedagogik och praktik

DSpace Repository

Kompositionsundervisning i pedagogik och praktik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kompositionsundervisning i pedagogik och praktik
Author Hansson Webb, Mattias
Date 2018
Swedish abstract
Omfattande studier har gjorts inom kompositionsundervisning. Dock saknas en sammanställande forskning som undersöker lärarens undervisningspraktik med utgångspunkt i ett flertal pedagogiska förhållningssätt. Syftet med föreliggande studie är att skapa en överblick över kunskapsläget inom kompositionsundervisning genom att granska, analysera och jämföra forskning inom området. Studien försöker uppfylla detta syfte genom att besvara frågor om vilka pedagogiska förhållningssätt som framträder och vilka undervisningspraktiker som beskrivs i den granskade forskningen. Det teoretiska ramverket som använts utgår ifrån sex pedagogiska modeller av Alexander. Som metod har en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats använts, och artiklarna har studerats med innehållsanalys. Resultatet visar att fem av Alexanders modeller framträder i forskningen och förespråkas i olika grad som pedagogiska förhållningssätt. Dessa pedagogiska modeller är 1) överföring av kunskap, 2) invigning i kunskapsdisciplinerna, 3) demokratiskt kunskapande, 4) underlätta och stimulera lärande samt 5) accelererat lärande. Teknisk, effektiv undervisning förespråkas inte av någon studie. Bland undervisningspraktikerna har tre huvudteman framträtt i materialet: i) kompositionsprocesser, ii) bedömning och iii) digital teknologi. Resultatet visar även på en överlappning mellan flera av Alexanders modeller i det studerade materialet. Denna överlappning ligger i linje med hur Alexander själv menar att dessa versioner av pedagogik ska ses, nämligen som ett ”continuum of tendencies” som motverkar förenklade dikotomier som traditionell/progressiv eller formell/informell.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject bedömning
digital teknologi
komposition
kompositionsprocesser
litteraturstudie
pedagogik
undervisningspraktik
Handle http://hdl.handle.net/2043/25731 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics