Traumamedveten omsorg ur skolledares perspektiv

DSpace Repository

Traumamedveten omsorg ur skolledares perspektiv

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Traumamedveten omsorg ur skolledares perspektiv
Author Törnberg, David
Date 2018
Swedish abstract
Föreliggande studie berör arbetet med att implementera ett teoretiskt ramverk för att stärka elevers psykiska hälsa på en gymnasieskola. Utifrån ett teoretiskt ramverk är syftet att synliggöra och beskriva på vilka sätt skolledare ger möjligheter att arbeta med elevernas psykiska hälsa. Det teoretiska ramverket traumamedveten omsorg (hädanefter TMO) introducerades av Skolverket i samarbete med Rädda Barnen genom att ge utbildningar till skolor i Sverige. I studien intervjuas två skolledare på en skola som vid tiden för undersökningens genomförande deltar i utbildning i TMO. Skolledarna ger sin syn på trygghet och vilka ekonomiska och organisatoriska möjligheter de ger skolans personal att arbeta med TMO. Resultatet från intervjuerna analyseras och diskuteras utifrån studiens teoretiska ansats; relationell pedagogik. Studiens insamlade empiri talar för att skolledarna i studien visar en vilja att organisera arbetet på skolan så att en trygg social struktur uppstår, dock finns det vissa hinder för detta då informanterna uttrycker en frustration över att inte ha tillräckliga ekonomiska möjligheter. Skolledarna deltar själva i det relationsskapande arbetet med eleverna på olika sätt och värdesätter dessa relationer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/25732 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics