Strategier vid fastighetsinvesteringar

DSpace Repository

Strategier vid fastighetsinvesteringar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Strategier vid fastighetsinvesteringar
Author Andersson, Henrik ; Hallberg, Johan
Date 2018
English abstract
The purpose of this study is to investigate what factors could cause real estate companies to deviate from its original real estate investment strategy and find out how they reason when entering a new geographic area or real estate segment. Real estate companies usually have an investment strategy on real estate purchase and divestiture. Previous research shows that deviations occur from these and in some cases only parts of the strategy is realized. However, there is no explanation on what cause these deviations. This study contributes therefore by exemplifying these factors to enhance understanding their reasoning when entering a new geographic area or a new segment. The method applied to gather empirical data is by using qualitative interview technique on respondents with knowledge about the companies’ investment strategies using semi-structured interviews. Out of the five respondents two are listed on the Swedish stock market, one is owned by a municipality and two are privately owned. They all have in common to be owners of their properties and act in areas of growth. Three given questions were added by follow-up questions. The collected data was recorded and thereafter transcribed to be able to analyze and look for connections in line with the purpose of the study and relevant theories set in mind. The results of the analysis emanated into the following factors that could cause real estate companies to deviate from their investment strategy: profitability, individual knowledge of the employees, political decisions, too high construction prices, sustainability, environment and goodwill. Only one of the real estate companies did in fact deviate from its investment strategy due to a political decision from the members of the board, moreover its owner.
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan få fastighetsbolag att avvika från sina fastställda investeringsstrategier och hur de resonerar vid inträde på ett nytt geografiskt område eller nytt fastighetssegment. Det är vanligt förekommande att fastighetsbolag har en fastställd och uttalad investeringsstrategi vid förvärv och avyttring av fastigheter. Tidigare forskning visar att det förekommer avvikelser från dessa och att det i vissa fall endast är vissa delar av strategin som verkligen verkställs. Det saknas dock förklaringar till vad som kan få bolagen att göra dessa avvikelser. Studiens bidrag är därför att ge exempel på dessa faktorer samt ge ökad förståelse för deras resonemang vid inträde på nytt geografiskt område eller nytt fastighetssegment. Den använda metoden för insamling av empirin är genom kvalitativa intervjuer av respondenter med kännedom om bolagens investeringsstrategier. Av de fem respondenterna i studien är två av bolagen börsnoterade, ett är kommunalt och två är privata. Gemensamt för alla bolagen är att de äger sina fastigheter och är verksamma endast i tillväxtorter. Tre givna frågor har följts upp av eventuella relevanta följdfrågor. Intervjumaterialet har spelats in och därefter transkriberats för att kunna analyseras utifrån den aktuella frågeställningen och studiens syfte samt för att göra kopplingar till för studien relevant teori. Resultatet av analysen har mynnat ut i att följande faktorer kan få fastighetsbolag att avvika från sina investeringsstrategier: lönsamhet, individuell kunskap hos anställda, politiska beslut, för höga byggpriser, hållbarhet och miljö samt goodwill. Endast ett av de studerade fastighetsbolagen har de facto avvikit från sin investeringsstrategi till följd av politiskt beslut från det kommunala bostadsbolagets styrelse tillika ägare.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Strategy
investment decisions
deviation
real estate
Handle http://hdl.handle.net/2043/25736 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics