A Phenomenological Study on the pre-migration traumatic experiences of international students in their home countries, their decision to study abroad and their coping mechanisms post-migration.

DSpace Repository

A Phenomenological Study on the pre-migration traumatic experiences of international students in their home countries, their decision to study abroad and their coping mechanisms post-migration.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title A Phenomenological Study on the pre-migration traumatic experiences of international students in their home countries, their decision to study abroad and their coping mechanisms post-migration.
Author Holness, Jason Dean
Date 2018
English abstract
International Student Migration is regarded in the migration literature as a route many students use to further their education abroad. Likewise, the study of international students’ experiences are often concentrated on their experiences abroad and how they adjust or cope with the cultural differences in the host countries. However, there are international students who have premigration traumatic experiences in their home communities which impact upon their decision to migrate and how they cope abroad. As such the aim of this paper is to shed light on this phenomenon by doing an in-depth analysis of international students with pre-migration traumatic experiences and highlighting how having these experiences impacted on their decision to study abroad. This paper also explores the different coping strategies they use to cope with their contemporary daily lives post-migration. The study revealed that International students have various traumatic experiences in their home countries; pre-migration traumatic experiences such as physical violence, discrimination, sexual violence were highlighted as factors that influence the migration decisions of international students. Additionally, premigration traumatic experiences affected the coping process of international students postmigration who go through a coping process both during and after the traumatic events. Different- coping strategies were used by international students with pre-migration traumatic experiences to cope with their contemporary daily lives post-migration such as social support, avoidance and attitude change.
Swedish abstract
Internationell student migration anses i migrationslitteraturen som en väg som många studenter använder för att vidareutbilda sig utomlands. På samma sätt koncentreras studerandet av internationella studenter erfarenheter ofta på sina erfarenheter utomlands och hur de anpassar eller klarar av de kulturella skillnaderna i värdländerna. Det finns dock internationella studenter som har traumatiska upplevelser i sina hemgrupper som påverkar deras beslut att migrera och hur de klarar sig utomlands. Som sådant är syftet med detta dokument att belysa detta fenomen genom att göra en djupgående analys av internationella studenter med traumatiska erfarenheter före migration och belysa hur dessa erfarenheter påverkat deras beslut att studera utomlands.I det här dokumentet undersöks också de olika hanteringsstrategierna som de använder för att hantera deras samtida vardagsliv efter migrering. Studien visade att internationella studenter har olika traumatiska erfarenheter i sina hemländer; Traumatiska erfarenheter före migration som fysiskt våld, diskriminering, sexuellt våld framhävdes som faktorer som påverkar internationella studenters.Dessutom drabbade premigrationens traumatiska erfarenheter copingprocessen för internationella studenter eftermigration som går igenom en copingprocess både under och efter de traumatiska händelserna. Olika strategier för hantering användes av internationella studenter med traumatiska erfarenheter före migrationen för att klara sina nutida vardagsliv efter migration, såsom socialt stöd, undvikande och attitydförändring.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language eng (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/25737 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics