Arbetsmarknadsverket - En studie om organisation, styrning och mål

DSpace Repository

Arbetsmarknadsverket - En studie om organisation, styrning och mål

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetsmarknadsverket - En studie om organisation, styrning och mål
Author Alfredsson, Lena ; Sörensen, Lena
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Vi har med vårt examensarbete velat undersöka Arbetsmarknadsverket (AMV) och dess verksamhet. Vårt syfte var att närmare studera mål, styrning, organisation och enhetlighet. För att uppnå vårt syfte har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där vi har intervjuat tjänstemän inom AMV. Vi har i vår kunskapsbakgrund velat ge en bild av AMV: s organisation och verksamhet. Detta har vi gjort för att öka förståelsen för vår studie om Arbetsmarknadsverket. Vi har även tagit fram och presenterat de teoretiska perspektiv som vi ansåg vara relevanta för vårt syfte och vår resultatanalys. Vi resonerar här framförallt kring decentralisering, mål- och resultatstyrning samt olika styrningsmodeller. I vårt resultat har det framkommit att det har skett stora förändringar inom AMV sedan decentralisering och mål- och resultatstyrning infördes. Alla chefer är positiva till ökad enhetlighet, tydligare definition av arbetsuppgifterna och mer ordning och reda. Däremot har kritik framkommit mot den svårhanterliga administrationen. De centralt styrda målen bryts ned till operativa mål på respektive arbetsförmedling där de sedan verkställs. Målen är enligt cheferna svåra att tolka, sätta och mäta. Trots detta anser de att målen i princip uppfylls. Alla våra intervjuade säger att de strävar efter att uppnå enhetlighet men menar att det är svårt p.g.a. olika förutsättningar och ett otydligt regelverk. Cheferna ger uttryck för att det finns flera hinder för att nå effektivitet inom organisationen, t.ex. ekonomi, politiska svängningar samt många och stora uppdrag. Vi menar att AMV trots dessa förändringar i verksamheten är en väldigt styrd organisation. Kontroll- och uppföljningssystemet har medfört en ökad administration och därmed en mer byråkratisk organisation. Tolkningsutrymmet medför att enhetligheten och ansvarsfrågan kan ifrågasättas. Målen uppfylls men hur de gör det kan få konsekvenser för den enskilde individen. Vi menar att effektiviteten och funktionssättet i arbetsmarknadspolitiken kan diskuteras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsmarknadspolitik
Arbetsmarknadsverket
Enhetlighet
Mål
Styrning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2576 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics