Self-efficacy för läsförståelse - tilltron till förmågan att klara uppgiften du har framför dig

DSpace Repository

Self-efficacy för läsförståelse - tilltron till förmågan att klara uppgiften du har framför dig

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Self-efficacy för läsförståelse - tilltron till förmågan att klara uppgiften du har framför dig
Author Folkers, Björn
Date 2018
Swedish abstract
Sammanfattning Folkers, Björn (2018). Self-efficacy för läsförståelse - tilltron till förmågan att klara uppgiften du har framför dig. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Att öka kunskapen kring hur elevers self-efficacy kan stärkas vid arbete med läsförståelse. Syfte Syftet med uppsatsen är att belysa hur pedagoger som undervisar i svenska på högstadiet arbetar med elevernas self-efficacy för läsförståelse och att undersöka elevernas uppfattningar om self- efficacy för läsförståelse. Frågeställningar - Hur uttrycker pedagoger i ämnet svenska på högstadiet att de arbetar med elevernas self-effi- cacy vid undervisning av läsförståelse? - Vad har betydelse för eleverna när de ska stärka sin self-efficacy för läsförståelse? - Vad finns det för likheter och skillnader mellan hur pedagoger i ämnet svenska arbetar med self-efficacy vid läsförståelse och vad eleverna uttrycker som betydelsefullt avseende deras self-efficacy för läsförståelse? Teori Teorin som har använts är social kognitiv teori med fokus på self-efficacy. Metod Kvalitativ metod har använts. Intervjuer med pedagoger och fokusgrupper med elever. Resultat och analys Resultatet och analysen visa att det finns många olika områden som påverkar self-efficacy för läsförståelse. Det kan vara vilka anpassningar som görs, hur känslor hanteras och hur undervis- ning bedrivs. Till viss del överensstämmer pedagogernas arbete med vad eleverna tycker är bety- delsefullt för self-efficacy. Överensstämmelsen gäller framför allt anpassningar i klassrummet. 2 Eleverna betonar även andra faktorer som betydelsefulla för self-efficacy än vad pedagogerna gör, till exempel personliga processer. Implikationer Examensarbetet ger förslag till arbetssätt som stärker elevers self-efficacy för läsförståelse. Det kan vara insatser som riktar sig till den enskilde eleven. Men även hur grupper kan arrangeras och hur undervisning kan bedrivas för att stärka elevernas self-efficacy. Det ges även förslag till hur organisationen kan arbeta med self-efficacy. Slutsats Self-efficacy stärks genom olika former av anpassningar och olika sätt att undervisa. Skillnaden mellan pedagogers och elevers beskrivningar av vad som är viktigt för self-efficacy är framför allt personliga processer, vilket eleverna lyfter fram som betydelsefullt men inte pedagogerna i samma utsträckning. Bemästrande av uppgifter är ett viktigt mål för undervisningen för att elever ska utveckla sin self-efficacy för läsförståelse. Nyckelord Anpassning, läsförståelse, organisation, personliga processer och self-efficacy
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Anpassning
Läsförståelse
Organisation
Personliga processer
Self-efficacy
Handle http://hdl.handle.net/2043/25767 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics