Varför blir man frisk? En studie om självbildens, omgivningens och coachingens betydelse i en tillfriskningsprocess

DSpace Repository

Varför blir man frisk? En studie om självbildens, omgivningens och coachingens betydelse i en tillfriskningsprocess

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför blir man frisk? En studie om självbildens, omgivningens och coachingens betydelse i en tillfriskningsprocess
Author Emanuelsson, Anna ; Larsen, Marita
Date 2006
Swedish abstract
Denna uppsats är delvis ett samarbete med ett projekt inom Försäkringskassan. Deltagarna i projektet är mellan 19 och 30 år och erhåller alla aktivitetsersättning. Inom projektet är två coacher/aktivitetssamordnare anställda. Projektets syfte är att i ett långsiktigt perspektiv förbättra arbetsförmågan hos deltagarna. Vår förhoppning är att genom denna studie finna de framgångsrika komponenter eller ”nycklar” som kan underlätta vägledningssituationer med vilsna eller omotiverade sökande. På så sätt hoppas vi i framtiden kunna nå bättre framgångar i vägledningsprocessen. Vårt syfte är att få fördjupade kunskaper om coachingarbete och vikten av meningsfullhet. Vi har också för avsikt att öka vår förståelse för personers utveckling, omgivningens stöd, självbildens betydelse och coachingens effekt. Syftet med vår frågeställning; Varför blir man frisk, är att försöka klargöra vad det är som gör att vissa lyckas komma vidare i sin egna personliga utveckling. Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie gjord på sju intervjuer varav sex intervjuer med projektdeltagare och en med projektets två coacher. De teoretiska perspektiv som tas upp i studien är Abraham Maslows behovsteori, Carl Rogers klientcentrerade teori och Aaron Antonovskys teori om KASAM. Dessutom refererar vi till olika teorier om självbilden så som social kognition och rollteori. Därutöver redogör vi för teorier om omgivningen så som socialt stöd och Kurt Lewins teori om livsrum samt olika perspektiv på coaching. Studien har resulterat i en modell som visar sambandet mellan omgivningen, självbilden och coachingen i tillfriskningsprocessen. Vi har funnit att stöd från omgivningen, så som vänner, familj och djur, samt en meningsfull vardag med eget valda aktiviteter har en positiv effekt på tillfrisknandet. Att kunna se möjligheter, tro på individen samt stötta och peppa möjliggör för hjälp till självhjälp som också är nyckeln i tillfriskningsprocessen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject coaching
frisk
process
självbild
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/2577 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics