"Man blir så glad när det knackar på dörren..."

DSpace Repository

"Man blir så glad när det knackar på dörren..."

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title "Man blir så glad när det knackar på dörren..."
Author Stenberg, Linda
Date 2018
English abstract
”A KNOCK ON THE DOOR BRIGHTENS UP YOUR DAY…” - A QUALITATIVE STUDY ON EXPERIENCES OF SOCIAL INTERACTION IN SPECIAL ACCOMMODATION FOR THE ELDERLY LINDA STENBERG Stenberg, L. "A knock on the door brightens up your day...". A qualitative study of older people's experiences of social life in special housing. Degree Project in Social Work, 30 credits. Malmö university: Faculty of Health and Society, Department of Social Work, 2018. Abstract: The purpose of this paper is to investigate the experiences of elderly people and descriptions of social interaction when the housing form is special accommodation. Qualitative interviews have been conducted with five people living in an elderly residence in southern Skåne. The results show that the elderly experience limitations in their social life within the chosen special accommodation for the study. The respondents describe their social lives as limited, due in part to the selected choice of activities with social elements, but also because of the deterioration of their health and feelings of loneliness. On the other hand, it appears that several respondents have a frequent relationship with close family members, but based on descriptions, no friends or other relationships are mentioned that matters. The importance of social relationships and interconnection with others is mostly described based on memories of people's lives before moving to the elderly accommodation. Proposals for changes or future requests are described vaguely in relation to their current situation, which is considered problematic because it is thought to create a discrepancy between individuals and organizations regarding the need for social exchanges. There is a significant dissatisfaction with most respondents regarding opportunities for social interaction based on their living situation. Apart from the activities described there are difficulties in making conversations with each other. The daily social communication between those interviewed is perceived as unnatural and enforced. However, most of these people find it hard to convey their complaints, which are expressed by ambivalence, hidden feelings and dependence on the role of caretakers and elderly people. Keywords: elderly, social, nursing homes, social relations, social networks, health, elderly care.
Swedish abstract
”MAN BLIR SÅ GLAD NÄR DET KNACKAR PÅ DÖRREN…” - EN KVALITATIV STUDIE OM UPPLEVELSER AV SOCIAL SAMVARO INOM SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE LINDA STENBERG Stenberg, L. ”Man blir så glad när det knackar på dörren…”. En kvalitativ studie angående äldres upplevelser av social samvaro inom särskilt boende. Examensarbete i Socialt arbete, 30 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Socialt arbete, 2018. Abstrakt: Syftet med uppsatsen är att undersöka äldres upplevelser och beskrivningar av social samvaro när boendeformen är ett särskilt boende. Kvalitativa intervjuer har gjorts med fem personer som bor på ett särskilt boende i södra Skåne. Resultatet visar att den sociala samvaron brister utifrån de äldres beskrivningar inom valt särskilt boende för studien. Respondenterna beskriver sin sociala tillvaro som begränsad, vilket dels beror på verksamhetens utbud av aktiviteter med sociala inslag, men också på grund av en försämrad hälsa och känslor av ensamhet. Däremot framkommer att flera av respondenterna har ett frekvent umgänge med nära familjemedlemmar, men utifrån beskrivningar nämns inga vänner eller andra relationer som är av betydelse. Vikten av sociala relationer och samhörighet med andra beskrivs mestadels utifrån minnen av personernas liv före flytten till äldreboendet. Förslag till förändringar eller framtida önskemål beskrivs vagt i förhållande till deras nuvarande situation, vilket ses som problematiskt eftersom det tros skapa en diskrepans mellan individ och verksamhet angående behovet av social samvaro. Det finns ett betydande missnöje hos respondenterna vad gäller möjligheter för social samvaro utifrån deras boendesituation. Bortsett från aktiviteterna så beskrivs det finnas svårigheter att föra samtal med varandra. Den sociala interaktionen mellan personerna uppfattas som onaturlig och framtvingad. Dessutom har de flesta svårt för att framföra sina klagomål, vilket uttrycks bero på ambivalens, dolda känslor och beroendet till rollen som omsorgstagare och äldre. Nyckelord: äldre, social, särskilt boende, sociala relationer, socialt nätverk, hälsa, äldreomsorg.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Pages 82
Language swe (iso)
Subject elderly
social
nursing homes
social relations
socialt networks
health
elderly care
Handle http://hdl.handle.net/2043/25811 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics