Konkurrensen mellan skolor sett ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv/The competition between schools in a career guidance perspective

DSpace Repository

Konkurrensen mellan skolor sett ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv/The competition between schools in a career guidance perspective

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konkurrensen mellan skolor sett ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv/The competition between schools in a career guidance perspective
Author Olsson, Sara ; Svensson, Mona
Date 2006
Swedish abstract
SAMMANFATTNING I detta examensarbete har vi genom kvalitativa intervjuer undersökt hur studie- och yrkesvägledare på kommunala och fristående gymnasieskolor i Skåne upplever den konkurrens som finns mellan skolor och hur den eventuellt påverkar deras arbete. För att få en förståelse för studie- och yrkesvägledares yrkesroll och arbetssituation har vi bl.a. gett en beskrivning av styrdokument, etiska regler och konkurrenssituationen mellan skolor. Vid vår tolkning har vi utgått från begreppen organisationskultur, skolkultur, syokultur och psykologiskt kontrakt. De slutsatser vi kan dra av vårt resultat är att samtliga vägledare menar att det finns en konkurrens mellan gymnasieskolor. Hur omfattande den är finns det inget entydigt svar på. Deras beskrivning av konkurrensen hänger samman med flera olika faktorer som t.ex. geografiskt läge och utbildningsutbud. Några av de effekter som vägledarna lyfter fram är den ökade valfriheten, pedagogisk förnyelse, differentiering samt en annan hänsyn till elevernas önskemål. Studie- och yrkesvägledarna i vår undersökning menar att det har blivit allt viktigare att synliggöra skolans verksamhet i olika sammanhang vilket gör att det är mer arbete med marknadsföring. Stundtals förväntas det att vägledarna ska göra reklam för sin skola. Ingen av våra respondenter anser dock att de fått en rekryterarroll. Bakgrunden till förväntningarna kring deras arbete anser vi hänger samman med att det finns en osäkerhet kring studie- och yrkesvägledarens yrkesprofession.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Studie- och yrkesvägledare
konkurrens
marknadsföring
yrkesroll
fristående
valfrihet
Handle http://hdl.handle.net/2043/2583 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics