TAKK-Bilderboken i förskolan

DSpace Repository

TAKK-Bilderboken i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title TAKK-Bilderboken i förskolan
Author Amanda, Asplund ; Caroline, Winberg
Date 2018
Swedish abstract
Abstract Syftet med studien var att undersöka hur förskolepersonal uppfattar arbetet med TAKK och TAKK-bilderböcker i förskolans dagliga verksamhet. TAKK är ett alternativt kommunikationsmedel som i de flesta fall fungerar som ett stöd för barn som är i behov av det, (Heister Trygg, 2010). Som blivande förskollärare så ligger det i vårt intresse att bidra med mer kunskap om metoden TAKK och hur den kan användas i förskolans verksamhet, då tidigare forskning kring metoden har uppfattats som minimal. Heister Trygg (2010) är en av dem som forskar om TAKK, och hennes forskning har framförallt agerat stöttepelare i vår studie. Empirin är insamlad genom kvalitativ undersökningsmetod i form av intervjuer, som vi har sedan analyserat med hjälp av relationella och kategoriska perspektiv, sociokulturellt perspektiv samt KoRP. Studiens resultat visar att förskolepersonal som har en viss erfarenhet och kunskap inom TAKK, exempelvis genom kurser, vidareutbildning eller tecken-program, uppfattar metoden som positiv, språkfrämjande och som ett stöd till alla barn, oavsett ålder, bakgrund och språkkunskaper. Informanterna anser att TAKK borde vara tillgängligt för alla i förskolans verksamhet, både barn, personal och föräldrar. Några informanter uppfattar arbetet med TAKK som svårt och motigt eftersom många inom förskolläraryrket saknar tidigare kunskap och kompetens om hur de kan arbeta med metoden. Informanterna önskar mer stöd och vägledning inom TAKK-metoden. Vi ser att den förskolepersonal som har hjälp och stöttning av inspirerande kollegor, alternativt kunnig specialpedagog, upplever en större trygghet och ökade, pedagogiska möjligheter med TAKK som metod. Det förefaller viktigt att arbeta med TAKK ur både ett organisations, grupp och individperspektiv, eftersom det tar tid att bygga upp fungerande kommunikationssätt. Resultatet från våra intervjuer visar också att TAKK-bilderboken uppfattas som ett enkelt verktyg att använda i verksamheten, även för de pedagoger som upplever sig osäkra på metoden. Detta eftersom TAKK-bilderboken som färdigt material är lättillgängligt och inte kräver någon egen improvisation från personalen. Vårt resultat i studien är förankrat och knyter an till den tidigare forskning som finns inom TAKK och TAKK-bilderboken. Nyckelord: AAC, AKK, förskola, kommunikation, pedagog, TAKK, TAKK-bilderbok.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject AAC
AKK
Förskola
Kommunikation
Pedagog
TAKK
TAKK-bilderbok
Handle http://hdl.handle.net/2043/25873 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics