INDVANDREDE RETSKILDER OG DET SOCIALRETLIGE SKØN

DSpace Repository

INDVANDREDE RETSKILDER OG DET SOCIALRETLIGE SKØN

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title INDVANDREDE RETSKILDER OG DET SOCIALRETLIGE SKØN
Author Schmidth, Jakob
Date 2018
English abstract
Degree project in social work, 15/30 högskolepoäng. Malmö University: Faculty of Health and Society, Department of social work, Year 2018. The point of departure for the paper is a interest in an apparently different discourse over human rights in Denmark and Sweden. Human rights is seen as a vital part of the self-understanding and ethical platform of the social work profession in both countries, wherefore it is interesting to look for possible differences in the (social)legal discourse in the two countries, that possibly may contribute to give a picture of the various perspectives in the two countries. The paper also contains a short description of political perspectives on human righs in the two countries. Methodically a discourse analysis is used, by making textanalysis of Danish and Swedish legal texts on partly the (social)legal administrative, discretionary decisions, and partly on texts relating to the importance of human rights considerations in finding the legal criteria for administrative discretionary based decisions. Combined the chapters contribute to describing the positions, that generally exist in Danish and Swedish legal litterature on discretion in decisionmaking and specifically in terms of Social Law. Secondly to describe the positions that exist in Danish and Swedish litterature on the relevance of International Law such as Human Rights Law as sources of law in terms of the legal criteria for decision making (in the field of Social Law). And thirdly discuss whether the discourse in the Danish and Swedish legal litterature on discretionary decisions and human rights may give a contribution to an understanding of the political perceptions of human rigths in the political discussion in Denmark and Sweden Key words: Administrative decisions, discourse analysis, human rights, discretionary decisions, social law
Swedish abstract
Examensarbete i (socialt arbete) 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2018. Opgaven tager afsæt i en undren over en tilsyneladende forskel i menneskeretlig diskurs i Danmark og Sverige. Menneskerettigheder er en central del af socialrådgiver(socionom)professionens selvforståelse og etiske grundlag i begge lande, hvorfor det er interessant at søge efter eventuelle forskelle i (social)juridisk diskurs i de to lande, der evt. kan medvirke til at give et billede af årsager til de forskelige perspektiver i de to lande. Opgaven indeholder herefter en kort beskrivelse af politiske perspektiver på menneskerettigheder i de to lande. Metodisk anvendes diskursanalysen, konkret ved en tekstanalyse af danske og svenske juridiske tekster om dels det (social)retlige forvaltningsskøn (värdering) i afgørelsessager (förvaltningsbelsut), og dels tekster om betydningen af menneskerettighedsbetragtninger i kredsen af lovlige kriterier ved afgørelser. Samlet skal det bidrage for det første at beskrive hvilke positioner, der overordnet eksisterer i henholdsvis dansk og svensk juridisk litteratur om det juridiske skøn og specifikt i forhold til socialret. For det andet beskrive hvilke positioner, der eksisterer i henholdsvis dansk og svensk juridisk litteratur om indvandrede retskilder som menneskerettigheder som relevante i forhold til de lovlige kriterier ved skønsudøvelse (på det sociale område) i de to lande. Og for det tredje diskutere om diskursen i den danske og svenske juridiske litteratur om skøn og menneskerettigheder eventuelt kan give bidrag til at forstå forskelle i politiske opfattelser af menneskerettigheder i politisk diskurs i Danmark og Sverige. Nøgleord/nyckelord Afgørelser/förvaltningsbeslut, diskursanalyse/diskursanalys, menneskerettigheder/ mänskliga rättigheter, skøn/skön (värdering), socialjura/ socialjuridik
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language dan (iso)
Subject Afgørelser/förvaltningsbeslut
diskursanalys
mänskliga rättigheter
skön
socialjuridik
Handle http://hdl.handle.net/2043/25969 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics