Asylsökandes möte med den Svenska Sjukvården

DSpace Repository

Asylsökandes möte med den Svenska Sjukvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Asylsökandes möte med den Svenska Sjukvården
Author Formare, Lina ; Hesselbom, Anneli
Date 2006
English abstract
Formare, L & Hesselbom, A (2006) Asylum seekers experiences of the Swedish healthcare as they are expressed thru interviews with International health- com-municators. A qualitative empires interwievstudy thru International health-communicators within the Swedish healthcare. Degree project in caret, 10 points. Malmoe University: Health and Society. Department of Nursing care, 2006. The purpose of this study is to investigate what’s happening in the meeting be-tween asylum seekers persons and the Swedish healthcare staff. The material was gathered thru six deep interviews with International health communicators, em-ployed within the Region of Skane. Health communicators have themselves im-migrant background and experience off asylumseekingprocess. The method that’s been used is analytic induction. The material been worked up with latent content analyse.. The author’s interpretation of the results lays a centre of gravity on communication, culture diversity, care, illness and illness during waiting. The author’s conclusion is that the asylum seekers are exposed to an unnecessary long pause in life, during the process off getting a notification. In the meeting with Swedish healthcare, they do not feel that they get proper care. The nurse has got a great task to increase the ways off communications, to get closer in the meeting, too be able to give better care.
Swedish abstract
Formare, L & Hesselbom, A (2006). Asylsökande upplevelser av den svenska sjukvården, en kvalitativ empirisk intervjustudie med Internationella hälsokom-munikatörer inom den svenska sjukvården. Examensarbete i omvårdnad 10 po-äng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle. Utbildningsområde omvårdnad, 2006. Syftet med denna studie är att undersöka vad som händer i mötet mellan asylsö-kande personer och svensk sjukvårdspersonal. Materialet samlades in genom sex djupintervjuer med Internationella hälsokommunikatörer, anställda inom Region Skåne. Hälsokommunikatörerna har invandrarbakgrund och egen erfarenhet i asylsökningsprocessen. Metoden som använts är en analytisk induktion. Materia-let bearbetades med en latent innehållsanalys.. Författarnas tolkning av resultatet lägger en tyngdpunkt på kommunikation, kulturella skillnader, omvårdnad, ohälsa och ohälsan under väntan. Författarnas slutsats är att de asylsökande utsätts för en onödigt lång paus i livet, under processen att få besked. I mötet med den svenska sjukvården känner de inte sig väl omhändertagna. Sjuksköterskan har en stor uppgift att öka kommunikativa medel för att komma närmre i mötet, för att kunna ge bättre omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject asylsökande
möte
flyktingar
svensk sjukvård
upplevelse
omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/2597 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics