Oral contact allergy to carvone : with a focus on oral lichen

DSpace Repository

Oral contact allergy to carvone : with a focus on oral lichen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, comprehensive summary
Title Oral contact allergy to carvone : with a focus on oral lichen
Author Kroona, Liv
Date 2018
English abstract
This thesis examines carvone (l-carvone), a mint flavour, and contact allergy to carvone with a focus on oral lichen. Carvone is a constituent of spearmint oil and is used to flavour toothpaste and food. Like many flavours and fragrances, carvone may cause contact allergy, but the prevalence is low, between 1.6 and 2.8%. Affected patients often have perioral or oral signs. A couple of studies have shown that patients with oral lichen planus or oral lichenoid lesions often have contact allergy to carvone but it is not known if these lichenoid lesions are a manifestation of contact allergy or part of the auto-immune disease, oral lichen planus. In paper I, the amount of carvone was measured in 66 toothpastes and the ingredient lists were studied. Carvone was detected in all toothpastes with flavour, even fruit flavoured toothpaste, in up to 0.35%. The measured concentrations were all within the safe use level estimated to not induce contact allergy, but carvone concentrations over 0.1% are high enough to elicit a reaction in already allergic individuals. The regulation of carvone as a constituent in toothpaste was discussed. Registry data (age, sex, referring information and patch tests results) on patients with a positive patch test reaction to carvone was studied in paper II. Data was retrieved from 1996 to 2016 and was compared with other patch tested groups not allergic to carvone. A matched comparison was also made between carvone-positive and carvone-negative patients tested with the same test series. Patients with contact allergy to carvone had a high mean age and were often women. According to the referrals, they often had oral signs and 57% had oral lichenoid lesions. In the matched comparison, oral (lichenoid) lesions were more common in carvone-positive patients. A provocation test (or use test) with carvone in toothpaste was performed in contact allergic subjects in paper III. Subjects with a positive patch test to carvone used toothpaste with 1 % carvone during a month. Subject with oral lichen and healthy controls also participated in the study. The oral mucosa and the perioral area were examined three times during the test. The subjects’ oral health-related quality of life was also assessed with a questionnaire (S-OHIP-49) before and after the use test. Carvone allergic patients exposed to toothpaste with carvone reacted with perioral eczema and/or increased oral lichenoid lesions. They also had reduced quality of life ratings after the use test. It is concluded that the clinical appearance of contact allergy to flavour ingredients may mimic oral lichen planus. In paper IV, mucosal tissue samples from the subjects in paper III were investigated with. The inflammatory pattern and immune expression were analysed in allergic subjects and subject with oral lichen planus. No major differences were found between the groups; only Langerhans cells were more prevalent in oral lichen planus. For most of us, carvone is a harmless flavour despite the life-long exposure from toothpaste. However, for individuals with oral lichen there is an increased risk to acquire contact allergy to carvone. Patients with oral lichen and contact allergy to carvone may get aggravated symptoms when exposed to carvone. Contact allergic reactions to carvone may imitate the clinical features of oral lichen planus and affected patients are potentially left undiagnosed with contact allergy to carvone. Clinicians treating patients with OLP should be made aware of this contact allergen and other soluble allergens.
Swedish abstract
Avhandlingen undersöker karvon (l-karvon), ett mintsmakande aromämne, och hur kontaktallergi mot karvon yttrar sig. Karvon finns framför allt i grönmynta/spearmint, men aromämnet kan även framställas ur limonen, ett citrondoftande parfymämne. Karvon är ett svagt kontaktallergen och allergiförekomsten är bara några procent i lapptestade populationer. Kontaktallergi mot karvon har i enstaka studier visat sig vara vanligare hos individer med lichenoida munslemhinneförändringar som oral lichen planus. Avsikten med avhandlingen har varit att studera detta samband vidare. I studie I analyserades mängden karvon i 66 tandkrämer inköpta i Sverige. Även innehållsförteckningarna studerades. Lagstiftningen och innehållsmärkningen av karvon diskuterades. Karvonmängden i tandkräm varierar stort, 0,35–0,00005 %, men återfinns i alla tandkrämer med någon form av smak, även fruktsmak. De uppmätta mängderna är under det tillåtna gränsvärdet för att inte kunna ge kontaktallergi men några av tandkrämerna innehåller tillräckligt mycket karvon för att ge en reaktion hos redan kontaktallergiska individer. I studie II studerades journal- och databasdata från alla patienter i södra Sverige som testats positivt för kontaktallergi mot karvon mellan 1996-2016. Gruppdata jämfördes med andra lapptestade grupper som inte var karvonallergiska, bl.a. en matchad grupp (ålder, kön, tidpunkt för test och liknande besvär). Karvonallergiska patienter hade hög medelålder och var ofta kvinnor. De hade ofta besvär från munhålan och över hälften hade orala lichenoida förändringar. I den matchade jämförelsen hade karvonallergiska patienter betydligt mer orala lichenoida förändringar jämfört med patienter utan karvonallergi. I studie III undersöktes hur allergi mot karvon i tandkräm yttrar sig. Karvonallergiska försökspersoner fick använda tandkräm med 1 % karvon under en månads tid. Även försökspersoner med orala lichenoida förändringar och individer utan allergi eller munslemhinneförändringar deltog. Slemhinnorna och läpparna undersöktes vid tre tillfällen under det månadslånga användartestet. Förutom den kliniska bedömningen svarade försökspersonerna på en livskvalitetsenkät (S-OHIP-49) före och efter användartestet. Karvonallergiska individer exponerade för karvon i tandkräm reagerade med antingen eksem runt munnen eller med förvärrade orala lichenoida förändringar. Även livskvaliteten försämrades hos dessa individer. I studie IV undersöktes vävnadsprover från kind tagna på försökspersonerna i studie III. Inflammationen och olika markörer för inflammationsceller undersöktes. Det gick inte att finna någon större skillnad i inflammationsgrad eller i förekomst av inflammationsceller mellan individer med karvonallergi och individer med oral lichen planus förutom avseende förekomst av Langerhans celler, vilka var vanligare i vävnader från individer med oral lichen planus. Den lichenoida reaktionen som ses i de undersökta grupperna tolkas därför som ett reaktionsmönster vilket kan ha olika orsaksursprung. För de flesta individer är karvon ett ofarligt smakämne trots livslång exponering från tandkräm och andra mintsmakande produkter. Individer med orala lichenoida förändringar tycks dock ha en ökad risk för karvonallergi och allergin förvärrar dessutom symptomen från munslemhinnan. Karvonallergi kan både kliniskt och på vävnadsnivå likna oral lichen planus vilket normalt sett inte kopplas samman med kontaktallergi. Karvonallergiska individer riskerar därför att inte bli diagnostiserade för sin allergi. Kliniker som handhar patienter med oral lichen planus bör därför uppmärksammas om denna form av allergi.
DOI https://doi.org/10.24834/978-91-7104-966-7 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö university. Faculty of Odontology
Series/Issue Doctoral dissertation in odontology;
ISBN 978-91-7104-966-7
978-91-7104-965-0
Language eng (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Included papers
  1. Quantification of l-carvone in toothpastes available on the Swedish market. Kroona L, Warfvinge G, Isaksson M, Ahlgren C, Dahlin J, Sörensen Ö, Bruze M. Contact Dermatitis 2017; 77: 224-230

  2. Carvone contact allergy in southern Sweden – a 21-year retrospective study. Kroona L, Isaksson M, Ahlgren C, Dahlin J, Bruze M, Warfvinge G. Acta Derm Venereol. 2018 Aug 7

  3. Use test with l-Carvone in toothpaste on sensitised individuals Kroona L, Ahlgren C, Bruze M, Dahlin J, Isaksson M, Warfvinge G. Manuscript

  4. Molecular profiling of oral contact reactions to l-carvone and oral lichenoid reactions Kroona L, Warfvinge G, Prgomet Z. Manuscript

Handle http://hdl.handle.net/2043/26008 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics