Identitet och hälsa hos kroniskt sjuka patienter

DSpace Repository

Identitet och hälsa hos kroniskt sjuka patienter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Identitet och hälsa hos kroniskt sjuka patienter
Author Sundberg, Kajsa ; Åberg, Elisabeth
Date 2006
English abstract
Sundberg, K & Åberg, E. Identity and health of chronically ill patients. A literature review. Degree project in nursing 10 credit points. Malmö University: Health and Society, Department for Nursing, 2006. A chronic illness is something that in many ways affects life. The aim of this literature review was to illuminate if and if so, how the identity of chronically ill patients may change. The aim was also to illustrate the identity’s importance for the experience of health in chronically ill patients. The result was based on nine scientific articles that were systematic reviewed according to Carlsson and Eimans (2003) assessment from for qualitative methods. The theoretical reference frame for the study was Aron Antonovskys concept Sense of Coherence. The result was presented from two central concepts; identity and health. The conception identity was explained as two main categories; change of lifestyle and understanding of the self with subcategories; activity and passivity, other activities, new identities, another identity and to be in agreement with oneself. The concept of health was presented in two main categories; social relation and understanding the illness with the subcategories experience of feeling needed, the relation to others, hope, acceptance, awareness and understanding over time. Chronically ill patients experience a change of the identity and effect on health. To feel good and experience health the individual need to understand the illness, the self and the identity. It was of importance to reach an acceptance of the illness, to understand your new or changed identity and in that way achieve health. To enable good care and good support during changes of the identity for these patients it is of importance to the nurse to use a holistic approach. Key words: acceptance, change, chronic illness, context, health, identity, lived experience and manage.
Swedish abstract
Sundberg, K & Åberg, E. Identitet och hälsa hos kroniskt sjuka patienter. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmöhögskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2006. En kronisk sjukdom är något som på många sätt påverkar livet. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa om och i så fall hur identiteten förändras hos kroniskt sjuka patienter. Syftet var även att belysa identitetens betydelse för upplevelsen av hälsa hos kroniskt sjuka patienter. Resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar som var systematiskt granskade enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod. Den teoretiska referensramen för studien var Aron Antonovskys KASAM begrepp. Resultatet presenterades utifrån två centrala begrepp; identitet och hälsa. Begreppet identitet presenterades i två huvudkategorier; livsstilsförändringar samt jaguppfattningen med subkategorierna aktivitet och passivitet, andra aktiviteter, nya identiteter, en annan identitet och i överensstämmelse med sin identitet. Begreppet hälsa förklarades utifrån två huvudkategorier, den sociala relationen och sjukdomsinsikt med subkategorierna upplevelsen av att känna sig behövd, relationen till andra, hopp, accepterande och insikt och förståelse över tid. Kroniskt sjuka patienter upplever en förändring av identiteten och en påverkan på sin hälsa. För att må bra och uppleva hälsa måste individen lära känna sin sjukdom, sitt jag och sin identitet. Det är därmed av stor vikt att finna ett accepterande av sjukdomen för att förstå sin nya eller förändrade identitet och därigenom uppnå hälsa. För att möjliggöra en god omvårdnad för dessa patienter är det viktigt för sjuksköterskan att använda ett holistiskt synsätt för att patienterna ska få ett bra stöd i förändringen av identiteten vid en kronisk sjukdom. Nyckelord: acceptans, förändring, hantera, hälsa, identitet, kronisk sjukdom, sammanhang och upplevd erfarenhet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Identitet
Kronisk sjukdom
Handle http://hdl.handle.net/2043/2601 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics