Specialpedagogiskt arbete i matematik

DSpace Repository

Specialpedagogiskt arbete i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Specialpedagogiskt arbete i matematik
Author Cedergren, Pia ; Fredriksson, Pia
Date 2006
English abstract
Special education in mathematics
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att kartlägga och ta reda på vilka faktorer som påverkar hur det specialpedagogiska arbetet i matematik bedrivs på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning om den specialpedagogiska rollen samt matematiksvårigheter. Med hjälp av enkäter till pedagoger som undervisar i matematik och intervjuer med specialpedagoger och skolledare vill vi få en klar bild av de faktorer som påverkar hur det specialpedagogiska arbetet bedrivs. Vi vill undersöka vad som styr valet av metod på individnivå, vad som styr hur specialpedagogen arbetar på gruppnivå samt vilka faktorer som påverkar hur det specialpedagogiska stödet är organiserat. Dessutom vill vi ta reda på vilka samverkansformer det finns mellan dessa nivåer. För att få en teoretisk grund redogör vi först för den litteratur vi utgått ifrån samt de inlärningsteorier vi tror kan vara giltiga för vårt arbete. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det specialpedagogiska arbetet i matematik inte prioriteras på samma sätt som i svenskämnet i de lägre årskurserna. Där används resurserna till läs- och skrivinlärning. I de högre årskurserna finns oftast en tydligare gång när det gäller att fånga upp och ge stöd åt elever i matematiksvårigheter. Där är det målet att uppnå betyget godkänt i kärnämnet matematik som styr resursfördelningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject analys
matematikstöd
matematiksvårigheter
samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/2610 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics