En undersökning av förändringar som behöver införas för att överensstämma med GDPR - I utveckling och drift av smarta kameror

DSpace Repository

En undersökning av förändringar som behöver införas för att överensstämma med GDPR - I utveckling och drift av smarta kameror

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En undersökning av förändringar som behöver införas för att överensstämma med GDPR - I utveckling och drift av smarta kameror
Author Lukacs, Andrea ; Szczurek, Malgorzata
Date 2018
English abstract
The concept of the Internet of Things is about computers being able to act without human interaction. This allows smart alarms with cameras to determine themselves when an alarm is triggered and can take action like taking pictures at home that cameras are installed in as well as on individuals. This creates some ethical issues related to data privacy. In order to control companies' use of amounts of data that can be generated today and to give individuals rights over how their data is processed, the EU has developed a regulation called the General Data Protection Regulation (GDPR). This will change the development and operation of smart cameras, as images are personal data that are covered by the regulation. Therefore, clear strategies about the changes that needs to be implemented to meet the GDPR requirements is necessary to maintain users' data privacy. The purpose of the project is therefore to account for major changes that need to be introduced to companies identical to the study objects while taking into account the attitude towards the change, which is a key factor for successful implementation. This is achieved through data acquisition through interviews conducted by companies leading in the development and operation of smart cameras. The result confirms the hypothesis that camera and security companies are experts in security and integrity, as well as demonstrating that companies are dealing with five, the following major changes: finding solutions for collecting informed consent, documentation that needs to be more detailed, contracting with suppliers must be paid more attention to, make it technically possible for a customer to request and get all data, as well as Privacy by Design and an overall perspective that needs to be implemented during the development process. In addition, the work can be used as a basis for decision making in similar organizations as the study objects who develop IoT products, as it also provides suggestions for improvement areas that intend to enhance the possibility of a successful satisfaction of the GDPR requirements.
Swedish abstract
Konceptet av sakernas internet handlar om att datorer ska kunna agera utan mänsklig interaktion. Detta gör att smarta larm med kameror själva kan avgöra när ett larm ska utlösas och kan då ta åtgärder som att ta bilder på hemmet som kameror är installerade i samt på individer. Detta skapar vissa etiska frågor kopplade till dataintegriteten. För att kunna kontrollera företagens användning av mängder data som kan genereras idag och för att ge individer rättigheter över hur deras data behandlas har EU tagit fram en förordning kallad General Data Protection Regulation (GDPR). Denna kommer att förändra utveckling och drift av smarta kameror, eftersom bilder är personuppgifter som omfattas av förordningen. Därför är tydliga strategier kring vilka förändringar företag som utvecklar eller driftar kameror behöver införa för att uppfylla GDPR kraven nödvändiga för att upprätthålla användarnas dataintegritet. Projektets syfte är därför att redogöra för huvudsakliga förändringar som behöver införas hos företag identiska till studieobjekten samtidigt som inställningen till förändringen beaktas, vilket är en nyckelfaktor till en lyckad implementering. Detta uppnås genom datainsamling via intervjuer som utfördes hos företag ledande inom utveckling och drift av smarta kameror. Resultatet bekräftar hypotesen om att kamera och säkerhetsföretag är sakkunniga inom säkerhet och integritet, samt visar att företag handskas med fem, följande, huvudsakliga förändringar: finna lösningar på insamling av informerade samtycken, dokumentation som måste bli mer utförlig, kontraktskrivning med leverantörer måste ges mer uppmärksamhet, att möjliggöra framförallt i backenden när en kund begär ut all data, samt privacy by design och ett helhetsperspektiv som behöver implementeras mer under utvecklingsprocessen. Vidare kan arbetet användas som beslutsunderlag i liknande organisationer som studieobjekten, eftersom det ger även förslag på förbättringsområden vilka har för avsikt att förstärka möjligheten till en lyckad tillfredsställelse av GDPR kraven.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Internet of things
General Data Protection Regulation
smarta larm
smarta kameror
förändring
säkerhet
integritet
Handle http://hdl.handle.net/2043/26100 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics