Läromedel i skolan– finns det perfekta läromedlet?

DSpace Repository

Läromedel i skolan– finns det perfekta läromedlet?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läromedel i skolan– finns det perfekta läromedlet?
Author Tåge, Therese ; Leva, Erika
Date 2006
Swedish abstract
Vi anser att läroböcker fyller en viktig funktion i utbildningssammanhang. Läroböcker och läromedel är redskap för elevers lärande. När redskapen är otillräckliga eller rent av frånvarande blir följden försämrad undervisning. Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka hur ett antal läroböcker i ämnet religionskunskap beskriver religion och livsåskådning. Vi vill genom vår undersökning dels ta reda på vilka principer som styr lärares läromedelsval och dels undersöka om det går att uppfylla religionskunskapsämnets kursmål med hjälp av innehållet i några strategiskt utvalda läroböcker. Svaren på våra frågeställningar har vi inhämtat genom tillämpning av metoder som komparativ dokumentanalys samt ostrukturerade intervjuer. Sammanfattningsvis pekar vårt resultat på att samtliga undersökta läromedel behandlar religioner och livsåskådningar på sitt eget sätt. Läroböcker kan skilja sig åt vad gäller innehåll, mängd fakta som behandlas, lättillgänglig information samt uppläggning och layout. Dessa faktorer är avgörande när en lärare skall beställa läroböcker till sina elever. Vi anser att det inte finns en perfekt lärobok i religionskunskap och vi har efter vår undersökning förstått att det inte heller är möjligt att konstruera en sådan, eftersom olika lärare har olika uppfattningar om vad en sådan bok skall innehålla. Vi föreslår alla lärare att de själva skall konstruera sina egna perfekta läroböcker med hjälp av befintliga läroböcker och annat läromedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läroböcker
religion
läromedel
värdegrund
livsåskådning
Handle http://hdl.handle.net/2043/2615 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics