Frontex, makt & den södra gränsen- En poststrukturalistisk diskursanalys av Frontex riskanalyser mellan 2014- 2018

DSpace Repository

Frontex, makt & den södra gränsen- En poststrukturalistisk diskursanalys av Frontex riskanalyser mellan 2014- 2018

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Frontex, makt & den södra gränsen- En poststrukturalistisk diskursanalys av Frontex riskanalyser mellan 2014- 2018
Author Erlingsson, Benjamin
Date 2018
English abstract
The thesis analyses EU’s evermore complex borders and border management in a time where migration and borders have become an increasingly important subject in politics and with EU´s citizens. The purpose of the thesis is to get a deeper understanding of the modern border and border-practises beyond the classic view of territoriality within international relations. The study is a discourse analysis of the European border and cost guard agency Frontex yearly risk analysis published between 2014- 2018. A post-structuralistic analysis inspired by ”Critical Border Studies” where Michel Foucaults understanding of power and productive power is used. The thesis focus is on exposing Frontex discursive power and power-practises related to EU’s southern outer border with the application of Foucaults concept of productive power on Frontex discursive representation of EU’s southern outer border. The study shows how Frontex actions, ways to analys and view the boarder, and there on operation clearly focuses on the productive power to change behaviour, outlook and the possibility to act.
Swedish abstract
Uppsatsen analyserar EU:s allt mer komplexa gräns och gränsförvaltningar i en tid där migration och gränsen har blivit ett allt viktigare ämne inom politik och hos EU:s invånare. Uppsatsen syfte är att få en djupare förståelse för moderna gränser och gränspraktiker bortom den klassiska synen av territorialitet inom internationella relationer. Undersökningen är en diskursanalys av den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex årliga riskanalyser publicerade mellan 2014- 2018. En poststrukturalistisk analys inspirerad av ”Critical boarder studies” där Michel Foucaults förståelsen av makt och produktiv makt används. Undersökningen fokus är att synliggöra Frontex diskursiva makt och maktpraktiker relaterade till EU:s södra yttre gräns genom en applicering av Foucaults begrepp produktiv makt på Frontex diskursiva representation av EU:s södra yttre gräns. Undersökningen visar hur Frontex handlingar, sätt att analyser och granska gränsen och sin egen verksamhet tydligt fokuserar på den produktiva makten för att förändra beteenden, synsätt och möjligheter till att agera.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Frontex
Discourse analysis
Productive power
Critical Border Studies
Foucault
Borders
Handle http://hdl.handle.net/2043/26160 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics