Hör pornografi hemma i socialt arbete? Socionomers uppfattningar om kunskap och relevans i arbetet med barn och ungdomar

DSpace Repository

Hör pornografi hemma i socialt arbete? Socionomers uppfattningar om kunskap och relevans i arbetet med barn och ungdomar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hör pornografi hemma i socialt arbete? Socionomers uppfattningar om kunskap och relevans i arbetet med barn och ungdomar
Author Nilowik, Saga ; Solca, Michela
Date 2018
English abstract
The purpose of this study is to illustrate how knowledge about pornography is relevant in social work. The study has a qualitative approach, where we have considered the thoughts and experiences of social workers who work with or have experience from working with children and adolescents. The study include six semi structured interviews with social workers from different parts of the social field. We analyzed our data using Simon's and Gagnon's (2005) theory of sexual script. Our data shows two social sexual scripts that often convey contradictory messages about pornography and sexuality. Children and adolescents need to deal with both the sexualizing and the moralizing script considering how they should interpret pornography in relation to their own sexual development. Research shows that almost all children and adolescents get in touch with pornography. Based on our theory, we conclude that children and adolescents are directly or indirectly affected by this. Our data shows a perceived need to talk about pornography with children and adolescents. Previous research also shows that children and adolescents call for reflective talks about pornography with adults. Only because of this, pornography is relevant for social work with the target group. Since research also shows a connection between social vulnerability and sexual vulnerability, knowledge about the subject becomes even more important for the social work as a profession.
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att försöka belysa på vilket sätt kunskaper om pornografi är relevant för socialt arbete. Vi har i en kvalitativ ansats utgått från de tankar och erfarenheter socionomer som arbetar eller har arbetat med barn och ungdomar besitter i ämnet. De sex semistrukturerade intervjuerna genomfördes med socionomer från olika delar av det sociala fältet. Vi har analyserat vår empiri utifrån Simons och Gagnons (2005) teori om sexuella script. Det råder en uppfattning om två existerande sociala sexuella script vilka förmedlar ofta motsägelsefulla budskap om hur människor ska förhålla sig till pornografi. Barn och ungdomar befinner sig mellan det sexualiserande och det moraliserande scriptet vilka förmedlar olika budskap i hur barn och ungdomar ska tolka pornografi i förhållande till sin egen sexuella utveckling. Forskning visar att nästan alla barn och ungdomar kommer i kontakt med pornografi. Utifrån vår teori drar vi slutsaten att barn och ungdomar direkt eller indirekt påverkas av detta. Vår empiri visar på ett upplevt behov av att samtala om pornografi med barn och ungdomar. Tidigare forskning visar att barn och ungdomar även efterfrågar reflekterande samtal kring pornografi med vuxna. Endast på grund av detta är pornografi relevant för socialt arbete med målgruppen. Eftersom forskning också visar på ett samband mellan social utsatthet och sexuell utsatthet blir kunskaper om ämnet desto mer viktigt för socionomprofessionen.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject harm
children
adolescents
knowledge
pornography
profession
sexuality
social work
Handle http://hdl.handle.net/2043/26176 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics