Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre?

DSpace Repository

Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre?

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre?
Author Rabchonak, Vera
Date 2018
English abstract
Rabchonak Vera. How do care administrators approach loneliness among the elderly? Degree project in social work, 15 points. Malmö University: Faculty of health and society, department of social work, 2018. The purpose of the qualitative study was to examine how administrator, based on their professional experience care, define loneliness among elderly. The study also reflects the social workers’ decision-making process on whether the person experiences loneliness or not, which is important for deciding if the person is in need for help, as well, as how the existing help should be offered. It also describes critical reflection of social workers regarding IBIC- model aimed to prevent and reduce loneliness. Alternative solutions or improvements that, according to interviewed care administrators, should be taken in order to more effective help to older people with their loneliness. A qualitative approach in the form of semi structured interviews with five care administrators from Malmö Innerstaden and Malmö Söder was chosen for the study's implementation. Some of the conclusions that have made after the collection and processing of the empirical material are: 1) loneliness is a complex term with many definitions. Loneliness is unique and how you perceive and handle it differs from person to person. 2) loneliness should be given more space in IBIC in the form of, for example, questions about the individual's ways that can be related to loneliness and there should be legal support for granting assistance efforts where loneliness should be emphasized as the primary basis for decision making.
Swedish abstract
Rabchonak Vera. Hur bemöter biståndshandläggare ensamhet bland äldre. Socialt arbete: Examensarbete, 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för Socialt arbete, 2018 Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur biståndshandläggare definierar ensamhetskänslan bland äldre utifrån sin yrkesmässiga erfarenhet. I studien avspeglas även hur biståndshandläggare går tillväga och tar ställning till om personen i fråga besväras av ensamhet eller ej, vad är avgörande i deras beslut om hjälpbehov föreligger och i vilken mån och på vilket sätt hjälpen i form av befintliga insatser bör erbjudas. Det redogörs dessutom för biståndshandläggares kritiska syn på IBIC modellen avseende dess sociala insatser vars syfte är att motverka eller förebygga ensamhet. Det belyses även alternativa lösningar eller förbättringar som enligt intervjuade biståndshandläggare bör intas för att på ett mer effektivt sätt kunna hjälpa äldre människor med deras besvär av ensamhet. En kvalitativ ansats i form av semistrukturerad intervju med fem yrkesverksamma biståndshandläggare från Malmö Innerstaden och Malmö Söder valts för studiens genomförande. Några av de slutsatser som framkommit efter insamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet är: 1) ensamhet är ett komplext begrepp med många definitioner. 2) ensamhetskänslan är unik och hur man upplever och hanterar den skiljer sig från person till person. 3) ensamhet borde ges mer utrymme i IBIC i form av exempelvis frågor om individens mående som kan relateras till ensamhet samt att det bör finnas ett lagligt stöd för att kunna bevilja biståndsinsatser där ensamhet skulle kunna framhållas som den primära grunden till beslut.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject care administrator
elderly
loneliness
social interventions
IBIC
Handle http://hdl.handle.net/2043/26190 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics