Synliggörande av lärande i fritidshem

DSpace Repository

Synliggörande av lärande i fritidshem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Synliggörande av lärande i fritidshem
Author Alm, Christian ; Nilsson, Sebastian
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidslärare beskriver lärandet som sker på fritidshemmet och om och i så fall hur de arbetar för att synliggöra det lärandet. Vi har utgått ifrån Jensens (2011a:b) definitioner av olika former av lärande, då respondenterna i vår empiri använde sig av olika begrepp för samma fenomen. Vi har även valt att använda metakognition som ett sätt att se lärandet som sker på fritidshemmet och identifiera synliggörandet. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på fritidshem samlat in empiri. Med empirin har vi fått fram resultatet att fritidslärarna ser lärandet på fritidshemmet som en motsats till det formella lärandet i skolan. De beskriver ett mer informellt och ibland ett icke-formellt lärande som sker på fritidshemmet. Det framkom även i undersökningen att fritidslärarna synliggör sin verksamhet och därigenom lärandet på flera olika sätt. Sättet det synliggjordes på varierade beroende på situationen och den tilltänkta mottagaren, det vill säga att samma sätt att synliggöra inte används för eleverna som för skolledningen.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
Synliggörande
Fritidslärare
Fritidspedagog
Handle http://hdl.handle.net/2043/26218 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics