Skolkultur och läraruppdraget

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolkultur och läraruppdraget
Author Nyh, Daniel
Date 2006
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka om, och i så fall hur, den skolkultur som råder på en skola påverkar lärarnas möjligheter att verkställa de mål och riktlinjer som läroplanen föreskriver. Undersökningen bygger på en kvalitativ undersökningsmetod. Tre lärare som är yrkesverksamma på samma skola har intervjuats. Utöver intervjuerna ligger tidigare forskning som berör ämnet till grund för undersökningen. Resultatet visar att faktorer såsom skolans struktur och ideologi, t.ex. en tydlig uppdelning mellan kärnämneslärare och yrkeslärare och bristande samarbete mellan lärare och skolledning, begränsar lärarnas möjligheter att verkställa styrdokumenten. En viktig slutsats är att det inte enbart är den enskilde lärarens arbetsmetoder och förhållningssätt, utan även den enskilda skolans unika kultur, som avgör i vilken utsträckning det är möjligt att verkställa styrdokumenten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject skolkultur
läraruppdraget
styrdokument
yrkesinriktad skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/2634 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics