”Undervisning i relation till barns lek i förskolan” - En kvalitativ undersökning om förskollärares syn på begreppet undervisning samt om de ser något samband mellan undervisning och lek

DSpace Repository

”Undervisning i relation till barns lek i förskolan” - En kvalitativ undersökning om förskollärares syn på begreppet undervisning samt om de ser något samband mellan undervisning och lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Undervisning i relation till barns lek i förskolan” - En kvalitativ undersökning om förskollärares syn på begreppet undervisning samt om de ser något samband mellan undervisning och lek
Author Johansson, Sara ; Persson, Betty
Date 2018
Swedish abstract
Abstrakt Följande studie kommer att behandla förskollärares syn på 2018s revideringen av läroplanen och deras ökade ansvar att bedriva undervisning i förskolan då undervisning tillkommer som ett nytt begrepp i läroplanen. Syftet med studien är att synliggöra vad revideringen av läroplanen innebär för förskollärare samt om de ser en relation mellan undervisning och lek i förskolan. Frågeställningarna som kommer att besvaras är: • Vad kan förtydligandet av förskolans läroplan innebära för förskollärarna? • Hur ser förskollärarnas föreställningar om begreppen undervisning och lek ut? • Ser förskollärarna en relation mellan undervisning och lek? Hur motiverar de svaren? För att utföra studien har kvalitativa intervjuer gjorts med fyra förskollärare. De transkriberade intervjuerna har sedan analyserats genom en innehållsanalys och ett sociokulturellt perspektiv. I resultatet kan vi läsa att förskollärarna ser fram emot den kommande revideringen då den som de utrycker “kommer att tydliggöra” deras uppdrag. Det råder för närvarande en viss osäkerhet på vad undervisnings begreppet kommer att innebära för förskollärarna i verksamheten och hur de kan arbeta med det. Studien grundas på ett sociokulturellt perspektiv samt begreppen undervisning, lek och lärande. Samtliga förskollärare uttrycker att de tycker det är svårt att beskriva vad undervisning och lek är då båda enligt dem är stora och breda begrepp som är svåra att uttrycka i ord. De uttrycker att det finns ett samband mellan undervisning och lek, då lek kan utgöra grunden för att utveckla undervisningen i förskolan. Nyckelord: Lek, lärande och undervisning
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Lek
lärande och undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/26357 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics