Äldre förskolebarns förhandlingar i lek

DSpace Repository

Äldre förskolebarns förhandlingar i lek

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Äldre förskolebarns förhandlingar i lek
Author Persson, Ulrika ; Arvidsson, Emma
Date 2018
Swedish abstract
Vårt syfte med examensarbetet är att skapa en fördjupad förståelse för hur barn i 3-5 årsåldern förhandlar i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka förhandlingsstrategier använder sig de äldre barnen i förskolan sig av? Vad förhandlar barn om i den fria leken? Vad leder barnens förhandlingar till? Studien utgår från teorier kring perspektivtagning, copingstrategier, turtagning och tolkningsbar reproduktion samt aktuell forskning kring förhandlingar och förhandlingsstrategier hos barn, för att tolka de olika förhandlingsstategierna. Genom att observera barnen vid ett antal tillfällen i den fria leken fick vi ihop data att kunna analysera barnens förhandlingssituationer vid olika tillfällen. I rollen som observatör valde vi att vara passiva och inte påverka barnens förhandlingar. Under observationerna var barnen medvetna om att vi studerade deras lek. Resultatet pekar på att de äldre barnen på förskolan använder sig av verbala förhandlingsstrategier i första hand. Att inte svara på förfrågan var däremot en ickeverbal strategi som det visade sig att många barn också använde sig av, oftast i försök att få sin egen vilja igenom. Ifall barnen inte kunde enas om vilken aktivitet som skulle ske i leken, bytte de ofta aktivitet till något annat som en kompromiss. Barnen förhandlade oftast om lekscenarion, lekobjekt eller plats. Med plats menas var barn eller lekobjekt ska vara placerade i leken. Det var få förhandlingar som inte berörde dessa tre aspekter, vilket kan bero på att vi endast observerade barnen i deras fria lek.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Preschool
Negotiation
Children
Play
copingstrategy
Perspective shooting
interpretable reproduction
Handle http://hdl.handle.net/2043/26363 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics