Jag måste ju bete mig som en kille

DSpace Repository

Jag måste ju bete mig som en kille

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jag måste ju bete mig som en kille
Author Berghman, Emma ; Björkgren, Siri
Date 2018
English abstract
The purpose of this study is to highlight the subject of adolescent dating violence, focusing on digital dating violence, and therefore contribute with knowledge regarding social work amongst young people. This is achieved through researching young people's views on domestic- and adolescent dating violence, gender and social media. In the government's national strategy regarding violence against women, domestic violence is included as part and young girls are pinpointed as a particularly targeted group. One of the viewpoints in the strategy is that focus should be on stereotypical gender and masculinity norms to prevent violence against women. Furthermore The empirical material of the study is based on qualitative semi-structured interviews with six people between the age of 18-21. The material has further been analyzed through a gender perspective to explain the separation of masculinity and femininity and thereby the superiority of the male gender, since domestic violence and adolescent dating violence can be seen as a result of this. Our result shows that the youths of today experience that stereotypical gender norms have a big impact on both their everyday life but also in their interpersonal relationships. They express a perceived pressure to act accordingly to what is viewed as stereotypically male or female, which is expressed as limiting. Additionally the result is showing of young peoples perception of an inadequacy in knowledge regarding the subject of dating- and domestic violence, as well as a desire to know more. Their experiences show a divide between youths and the adult world today, which is largely due to a lack of understanding towards young people and their relationship with the internet. The result shows a shortage of trust towards the adult world. Finally the study demonstrates the emphasis that should be made on an increasing knowledge about adolescent dating violence both amongst youths and professionals, in order to prevent it.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att belysa området våld i ungas nära relationer, med fokus på det digitala våldet, och därav bidra med kunskap till det sociala arbetet med unga. Detta gör vi genom att undersöka unga personers uppfattningar om våld i nära relation, genus och sociala medier. I regeringens nationella strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor lyfts våld i nära relation som en del där flickor och unga kvinnor pekas ut som en särskilt utsatt grupp. Strategins utgångspunkter är bland annat att det våldsförebyggande arbetet ska fokusera på stereotypa könsnormer med fokus på maskulinitetsnormer. Studiens empiriska material bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex personer i åldrarna 18-21 år. Empirin har sedan analyserats ur ett genusperspektiv för att förklara isärhållandet av manligt och kvinnligt och således dikotomin där mannen är överordnad, då våld i nära relation kan ses som ett resultat utav detta. Vårt resultat visar på att unga idag upplever att stereotypa könsnormer har en stor påverkan på både deras vardag och deras relationer. De upplever en press att bete sig stereotypt manligt och kvinnligt vilket anses begränsande. Vidare visar resultatet att unga personer upplever att de har bristande kunskaper kring våld i nära relationer men också en önskan om att de kunde mer. De upplever att det finns en klyfta mellan unga och vuxenvärlden idag som beror mycket på vuxnas bristande förståelse för ungas liv på internet. Detta resulterar i att förtroendet är lågt. Slutligen visar studien på vikten av en kunskapshöjning hos både unga och professionella i arbetet för att våld i ungas nära relationer ska upphöra.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genus
sociala medier
socialt arbete
ungdomar
våld i nära relation
Handle http://hdl.handle.net/2043/26364 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics