"Hon är en ledare som kan leda" - en studie om vilka kompetenser och egenskaper som eftersträvas i kvinnodominerade idrotters förbundsstyrelser

DSpace Repository

"Hon är en ledare som kan leda" - en studie om vilka kompetenser och egenskaper som eftersträvas i kvinnodominerade idrotters förbundsstyrelser

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Hon är en ledare som kan leda" - en studie om vilka kompetenser och egenskaper som eftersträvas i kvinnodominerade idrotters förbundsstyrelser
Author Ivre, Jenny ; Larsson, Tove
Date 2018
Swedish abstract
Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer med valberedning, styrelse och tjänstemän i fyra kvinnodominerade förbund, få en djupare förståelse för varför sammansättningen av styrelsen i kvinnodominerade förbund inte speglar medlemmarna i lika hög grad som i mansdominerade förbund. Intervjuer genomfördes med elva respondenter ur fyra olika kvinnodominerade specialidrottsförbund och respondenternas svar analyserades med hjälp av tidigare forskning som relaterade till de valda ämnet samt begreppen makt och genus utifrån fyra frågeställningar: 1. Vilka egenskaper och kompetenser eftersträvas i kvinnodominerade idrottsstyrelser? 2. Hur resonerar de intervjuade förbunden kring könsfördelning i styrelsen? 3. Vem eller vilka kan påverka styrelsens sammansättning och beslut? 4. Hur resonerar förbunden kring det ideella arbetets framtid och dess påverkan på idrottens styrning? Respondenternas svar har analyserats tematiskt och tolkats i två dimensioner: inom förbund och mellan förbund. Resultaten i studien indikerar att ledarkompetens värderas högt i de intervjuade förbunden, samt att man värderar kompetens snarare än kön vid rekrytering av nya ledamöter. Vidare skiljer det sig i de olika förbunden om vem som kan påverka styrelsens sammansättning och beslut eftersom informell makt verkar vara en faktor även i informella beslut. Resultatet belyser även hur idrottens kommersialisering bidrar till förändrade strukturer inom kön och kompetenser inom idrottens styrning.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/26383 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics