Sveriges feministiska utrikespolitik - En kvalitativ innehållsanalys av Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministiskt utrikespolitik 2015-2018

DSpace Repository

Sveriges feministiska utrikespolitik - En kvalitativ innehållsanalys av Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministiskt utrikespolitik 2015-2018

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sveriges feministiska utrikespolitik - En kvalitativ innehållsanalys av Utrikesförvaltningens handlingsplan för feministiskt utrikespolitik 2015-2018
Author Siyan, Malik Halkow
Date 2018
English abstract
The study is based on the broad issue of normative positions in state foreign policy. The purpose of the study is to create an understanding of the importance of studying norms related to foreign policy, in studies aim at increasing an understanding of how norms affect the state's foreign policy. Feminist IR and Naila Kabeer's theory of strengthened empowerment forms the basis of the theory aspect, and highlights the importance of the concepts of morality, gender, power and empowerment linked to foreign policy. The study's findings have shown that there is a need to study norms linked to state's foreign policy action plan to create a deeper understanding of state's foreign policy. By studying empowerment in relation to Sweden's feminist foreign policy, there is a need to study normative positions related to foreign policy. This is because Sweden's foreign policy action plan is based on analysis and solutions based on feminist theory. The study demonstrates the need for further studies of the impact of norms on the state's foreign policy to gain more knowledge of how normative positions affect the state's foreign policy analysis, behavior and decision making.
Swedish abstract
Studien tar sin utgångspunkt i den breda frågan om normativa ställningstaganden i staters utrikespolitik. Studiens syfte är att skapa en förståelse för vikten av att studera normer i kopplat till utrikespolitik, i studier som ämnar öka förståelsen för på vilket sätt normer påverkar staters utrikespolitisk. Feministisk IR och Naila Kabeers teori om stärkt egenmakt ligger till grund för teoridelen och belyser vikten av begreppen moral, genus, makt och egenmakt kopplat till utrikespolitik. Studiens resultat har påvisat att det finns ett behov av att studera normer kopplat till staters utrikespolitiska handlingsplan för att skapa en djupare förståelse för staters utrikespolitik. Genom att studera egenmakt i relation till Sveriges feministiska utrikespolitik synliggörs ett behov av att studera normativa ställningstaganden kopplat till utrikespolitiken. Detta eftersom att Sveriges utrikespolitiska handlingsplan bygger på analys och lösningar utifrån feministisk teori. Studiens påvisar ett behov av vidare studier av normers påverkan på staters utrikespolitik för att få mer kunskap om på vilket sätt normativa ställningstaganden påverkar staters utrikespolitiska analys, beteenden och beslut.
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Feministisk utrikespolitik
Kvalitativ innehållsanalys
Kabeer N
Egenmakt
Feminist foreign policy
Self-empowerment
Handle http://hdl.handle.net/2043/26403 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics