Värdegrundsarbete på högstadiet - En intervjustudie med högstadieelever

DSpace Repository

Värdegrundsarbete på högstadiet - En intervjustudie med högstadieelever

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Värdegrundsarbete på högstadiet - En intervjustudie med högstadieelever
Author Hansson, Eva Susanne
Date 2018
Swedish abstract
Sammanfattning/abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet med mitt arbete är att genom ett elevperspektiv försöka undersöka hur några högstadieelever diskuterar värdegrunden för att ta reda på om värdegrunden genomsyrar vardagen och är integrerad hos eleverna eller om arbetet med värdegrunden är formaliserat och schemalagt. Följande frågeställningar besvarar arbetets syfte: ● Hur förstår eleverna skolans värdegrund såsom den framställs i styrdokumenten? ● Hur tolkas och bearbetas värdegrundsbegrepp tillsammans med eleverna? ● Hur arbetar eleverna med värdegrunden i skolan? ● Hur möter eleverna värdegrunden i skolan? Teoretisk förankring Detta examensarbete utgick från tidigare forskning inom värdegrundsarbete och empirin tolkades genom det relationella perspektivet och det sociokulturella perspektivet. Metod En fokusgruppintervju genomfördes med fem högstadieelever. Fokusgruppintervjun föregicks av ett enskilt kort samtal med var och en av eleverna. Intervjuerna bearbetades och analyserades utifrån en hermeneutisk och kvalitativ ansats. Resultat I vår värdegrund ingår följande fem grundläggande värden: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Av dessa värden har jag valt att fokusera på alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Resultatet av det enskilda korta samtalet visade att eleverna inte visade igenkänning av dessa grundläggande värden såsom de är skrivna i våra styrdokument. Dock visade eleverna mer förståelse för värdet jämställdhet mellan könen. Av begreppen värdegrund och värdegrundsarbete visade eleverna förståelse för begreppet värdegrundsarbete och eleverna beskrev ett schemalagt och formaliserat sådant. Under fokusgruppintervjun visade eleverna på en god förmåga att diskutera våra grundläggande värden vilket kan tyda på att eleverna får stöd i tolkningen av Skolverkets (2011) formulerade värden och möter värdegrunden i skolvardagen. Vidare visade studien att eleverna efterfrågar mer av det schemalagda värdegrundsarbetet om än något förändrat såsom vid val av grupper. Eleverna menade även att värdegrunden ska tas upp då en incident inträffat. Dessutom efterfrågade eleverna fler värdegrundsdiskussioner i vardagen och då både i och utanför skolan. Eleverna var huvudsakligen tydliga i sina åsikter kring värdegrunden. Detta kan jämföras med vad Skolverket (2011) belyser då de menar att värdegrundsarbetet ska ges delaktighet och möjlighet att påverka. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv utvecklades och fördjupades diskussionerna efterhand under fokusgruppintervjun och gemensam kunskap skapades då eleverna interagerade och delgav varandra sina åsikter i en strävan att förstå varandra. Sett ur ett relationellt perspektiv så lyssnade eleverna på varandra med respekt och diskuterade med god turordning vilket kan tyda på att eleverna i sin skolvardag möter stabila och förtroendefulla relationer.
Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject högstadiet
värdegrunden
värdegrundsarbete
relationellt perspektiv
sociokulturellt perspektiv
högstadiet
värdegrunden
värdegrundsarbete
relationellt perspektiv
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/26466 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics