Är Apis Mellifera värd att skydda och i så fall varför? - En studie om biexperters syn på Apis Melliferas relevans ur ett hållbarhetsperspektiv

DSpace Repository

Är Apis Mellifera värd att skydda och i så fall varför? - En studie om biexperters syn på Apis Melliferas relevans ur ett hållbarhetsperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Är Apis Mellifera värd att skydda och i så fall varför? - En studie om biexperters syn på Apis Melliferas relevans ur ett hållbarhetsperspektiv
Author Danell, Thomas
Date 2018
English abstract
Abstract The Swedish bee-industry may seem like a small field, but despite of that the communication between the different actors in the industry is inadequate. This makes it difficult to form an opinion wheter A. Mellifera should be considered to be in need of protection or not. The purpose of this study has primarily been to examine if A. Mellifera is suffering from massdeath and eventual consequenses of this. This study also examines the threats that could cause massdeath and how they aret o be managed in a preventive and progressive way. The study was conducted as a mix of a secondary analysis and semistructured qualitative interviews, this to compile and present what results have come out of recent research and then compare that reserach with the answers from a mix of experts in the swedish bee-industry and the scientific society to try to find the out what eventual similarities and differences there are. The material in the methodpart has mainly been analyzed with the help of Alan Brymans (2011) book on qualitative and quantitative methods. The results show that there is some consistency in some static variables that monetary losses and gains by A. Melliferas and other pollinators ecosystem services and their importance for biological diversity and that there are a number of threats and aggravating circumstances in the conservation of honeybees. At the same time, the results show a great skepticism from scientists and other experts, both in literature and current research in relation to each other. In order to achieve a consensus for sustainable development in this area that benefit the environment, A. mellifera and last both not least the farmers in an economic way there is a need for a clearer framework and laws and incentives to compensate farmers making an ecological transition. Keywords: Apis Mellifera, bees, massdeath, agriculture, monocultures, varroa destructor, pesticides, insecticides, neonicotinoids
Swedish abstract
Sammanfattning Binäringen i Sverige kan tyckas vara ett smalt område, men trots detta så är kommunikationen mellan de olika aktörerna inom området bristfällig. Detta orsakar i sig att det är svårt att bilda sig en uppfattning om Apis Mellifera skall betraktas som skyddsvärd. Syftet med denna studie är främst att undersöka om A. Mellifera drabbas av massdöd och konsekvenser av detta. Studien undersöker även de hotbilder som kan leda till eventuell massdöd och hur dessa kan bekämpas både preventivt och progressivt. De metoder som används i studien är sekundäranalys och semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Metoderna valdes ut för att tydligt sammanställa och redovisa vad tidigare forskning genererat för resultat och sedan jämföra resultaten med intervjusvaren från experter inom den svenska binäringen och forskningssamhället för att utfinna vilka eventuella likheter och skiljaktigheter. Materialet i metoddelen har främst analyserats med hjälp av Alan Brymans (2011) bok om kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultaten visar att det finns en viss samstämmighet i somliga statiska variabler som monetära förluster och vinster av A. Melliferas och andra pollinatörers ekosystemtjänster och att deras vikt för biologisk mångfald samt att det finns ett antal hot och försvårande omständigheter när det gäller bevarandet av honungsbin. Resultaten visar också en stor skepticism från både forskare och andra experter, både inom litteraturen och aktuell forskning. För att uppnå en konsensus för hållbar utveckling inom detta område som gynnar miljön, A. Mellifera och sist men inte minst jordbrukarna rent ekonomisk behövs ett tydligare ramverk och lagar samt incitament för att kompensera jordbrukare som övergår till ekologisk odling. Nyckelord: Apis Mellifera, bin, massdöd, jordbruk, monokulturer, varroa destructor, pesticider, insekticider, Imidakloprid, neonikotinoider
Publisher Malmö universitet/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Apis Mellifera
Handle http://hdl.handle.net/2043/26543 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics