Defining and Identifying Legacy Code in Software, A case study developing 3D visual camera surveillance software

DSpace Repository

Defining and Identifying Legacy Code in Software, A case study developing 3D visual camera surveillance software

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Defining and Identifying Legacy Code in Software, A case study developing 3D visual camera surveillance software
Author Svensson, Niclas
Date 2018
English abstract
Legacy code proves to be something difficult for developers to prevent. While much research exists to combat legacy code and renewing legacy systems that use outdated technologies and designs, not much focus has been put on how legacy code can be detected at its earliest stage. And how do you define legacy code? In this study, a literature review is done to find out the scientific background behind legacy code in general. Afterwards, two implementations of the same software are done to observe any events during the software development that can be characteristics of legacy code. In the end phase, a questionnaire-based survey is handed out to developers to get their insight and thoughts on what legacy code means to them and to test the ideas brought up from the implementations. A recommended definition for legacy code is code with no testing and little to no documentation and generally being hard to understand, whether with documentation or not. From the observations implementing the prototypes, 7 guidelines are formed to help identify and discover legacy code evolution.
Swedish abstract
Legacykod är något som är svårt för utvecklare att förhindra. Medan det finns mycket forskning kring att motarbeta legacykod och förnya legacysystem som använder utdaterade teknologier och designer, så har inte mycket fokus lagts på hur legacykod kan identifieras i sitt tidigaste skede. Hur dessutom definierar man legacykod? I denna studie så görs en litteraturstudie för att ta reda på vad för forskningsbakgrund det finns bakom legacykod i allmänhet. Därefter så utvecklas två prototyper i syfte att upptäcka mönster under utvecklingen som kan vara egenskaper till legacykod. I slutändan så utförs en enkät riktade åt mjukvaruutvecklare för att få insyn och tankar på vad legacykod betyder för dem och för att testa idéerna som togs fram från implementationerna. Den rekommenderade definitionen för legacykod är kod som inte har testats, ingen eller för lite dokumentation och är allmänt svår att förstå, vare sig med dokumentation eller utan. Observationerna från implementation av de två prototyperna bildade 7 riktlinjer som tar upp hur man kan identifiera uppväxten av legacykod.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language eng (iso)
Subject legacy code
software development
legacy system
Handle http://hdl.handle.net/2043/26547 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics