Virtual Reality som stöd för projektering

DSpace Repository

Virtual Reality som stöd för projektering

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Carlson, Adam
dc.contributor.author Stridsby, Emil
dc.date.accessioned 2018-11-06T10:01:25Z
dc.date.available 2018-11-06T10:01:25Z
dc.date.issued 2018 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/26739
dc.description Projekteringsprocessen är en fas med syfte att skapa ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla önskemål och krav. Under projekteringsprocessen är många olika projektörer från olika discipliner inblandade. För att lyckas med projekteringen krävs det att kommunikationen mellan dessa projektörer är god. Den här studien baserades på en fortsatt studie från examensarbetet En effektivare byggprocess genom standardisering, kommunikation och erfarenhetsåterföring, skriven av Malin Persson och Veronica Sköld. I kapitlet Förslag på fortsatta studier framgick det att man skulle kunna undersöka vilka olika tekniska hjälpmedel som finns att tillgå gällande till exempel 3D-visualiseringar. Syftet med denna studie var att undersöka om kommunikationen kan förbättras under projekteringen med hjälp av 3D-visualisering i form av VR-teknik. Främst handlar det om de huvudburna glasögonen. Studiens syfte var även att undersöka synpunkter kring VR-tekniken från projektörer som har, respektive inte har arbetat med denna teknik under projekteringsprocessen. Genom denna kvalitativa frågeformulärstudie har författarna kunnat dra slutsatser hur arbetet upplevdes. Studien omfattar visualisering av byggnader, det vill säga interagera med 3D-modeller i form av VR-teknik genom användandet av huvudburna glasögon. Metoden som användes för att komma fram till ett resultat för detta examensarbete var en kvalitativ frågeformulärstudie med 14 strategiskt utvalda projektörer. Enkäter med frågor angående projektering, kommunikation, BIM samt VR skickades ut till respondenterna. Grunden till teorin baserades på litteraturstudier. Frågeställningarna som ställdes för att klarlägga om VR-tekniken kan underlätta kommunikationen mellan projektörerna under projekteringsprocessen var följande:  Kan VR underlätta projekteringen med avseende på kommunikation?  Hur upplever projektörer att arbeta med VR? Resultatet som kom fram via frågeformuläret visade att majoriteten av respondenterna ställde sig positivt till användningen av VR-tekniken inom byggbranschen. Det skall noteras att endast 15 stycken personer svarade av 50 tillfrågade, varav ett svar fick förkastas eftersom alla frågor inte var besvarade. Respondenterna som tillfrågades var projektörer från olika företag i form av; BIM-samordnare, projektledare samt konstruktörer. Gällande den första frågeställningen kan författarna dra slutsatsen att projektörerna ser på VR-tekniken som ett förbättrande verktyg för att underlätta kommunikationen, främst mellan projektörer och brukare. Gällande den andra frågeställningen kan författarna dra slutsatsen att projektörerna upplevde det som positivt att arbeta med VR-tekniken. Förståelsen ökade, kommunikationen förbättrades och de såg VR som ett spännande framtidsverktyg. Under projekteringen av NSM, Nya sjukhusområdet i Malmö, var sjuksköterskor, läkare och annan sjukvårdspersonal närvarande och aktiva under projekteringen. Deras erfarenhet av utformningen av lokaler och ytor av sjukhusområden lyssnades till i syfte att optimera lokalerna. Deras åsikter och synpunkter sammanfördes efter att de använd sig utav VRiv glasögon baserade på BIM-modeller. Sjukvårdspersonalen som var involverade vid användningen av huvudburna VR-utrustningen uppfattade volymer och ytor på ett mer förståeligt sätt jämfört med traditionella 2D-ritningar. Sjukvårdspersonalen kände sig mer engagerade i projektet när huvudburna VR-utrustningar användes. en_US
dc.description.abstract The design phase is a process aimed at creating a building that meets the building clients’ wishes and requirements. During the design phase, many different designers from different disciplines are involved. In order to succeed with the design phase, communication between these designers is crucial. The communication requirements of the designers have increased as the designers are becoming increasingly specialized in their respective areas. The purpose of this study was to investigate how communication problems can be bridged during the design phase using 3D-visualization with VR-technology. The purpose was also to investigate the designers’ aspects of the VR-technology. Through this qualitative questionnaire study, the authors have been able to draw conclusions about how the work is experienced. The questions posed to clarify whether VR-technology could facilitate communication between the designers during the design phase were as follows:  Can VR facilitate the design phase with regard to communication?  How do the designers experience working with VR? The method used to conclude the results was a qualitative questionnaire study with a number of strategically selected designers. The theory was based on literature studies. The results obtained through the questionnaire showed that the majority of respondents expressed their support for the use of VR-technology in the construction industry. The authors can conclude that the designers see VR-technology as an enhancing tool for facilitating communication, primarily between them and the users. The designers also experienced it as positive to work with VR-technology. Understanding increased, communication improved and it was an exciting future tool. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle sv-SE
dc.subject BIM en_US
dc.subject kommunikation en_US
dc.subject VR en_US
dc.subject visualisering en_US
dc.subject projektering en_US
dc.subject byggnadsprocessen en_US
dc.subject 3D en_US
dc.subject 3D-modeller en_US
dc.subject intervjumall en_US
dc.title Virtual Reality som stöd för projektering en_US
dc.title.alternative Virtual Reality in support during design en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Technology en_US
dcterms.relation.coopPrivate BIMobject
dc.contributor.examiner Persson, Mats
dc.contributor.supervisor Andersson, Niclas
mahlocal.xprt.faculty2019 TS
mahlocal.xprt.institution2019 TS
mahlocal.xprt.program Byggingenjör
 Find Full text Files for download
Blocked

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics