Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn: En intervjustudie

DSpace Repository

Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn: En intervjustudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn: En intervjustudie
Author Olsson, Sandra
Date 2018
English abstract
Olsson, S. Parents’ experiences of self-care and advice on self-care when handling childhood constipation: an interview study. Degree project, 15 Credit Points One-year Master, Malmö University: Health and society, Department of Care Science, 2018. Background: Despite a prevalence of up to 30 percent many children with childhood constipation are undertreated. Large part of the treatment for constipation consists of self-care administrated to the child by its parents. The importance of proper self-care initiated in time affects the prognosis of whether the constipation will become treatment resistant or not. Parents' perception of self-care and advice on self-care may be an indicator to whether the evidence-based care is offered to the affected children. It could also indicate what role the nurse specialized in pediatric care can play to help parents and their children with constipation. Aim: This study aimed to highlight parents’ perception of self-care and advice on self-care when having a child with constipation. Method: Qualitative semi structured interviews were conducted with 9 parents of constipated children. The interview material was analysed using content analysis. Results: Three themes were identified; meaning of self-care and self-care advice, impact on social life and a sense of vulnerability. These themes reflected how Parents of children with functional constipation experienced difficulties in defining how, when and why self-care might be needed for their child. Conclusion: The studies result implies that relevant knowledge about self-care does not reach the families who need it the most. A nurse specialised in paediatric care could therefore play a crucial role for parents of children with functional constipation in their experience and treatment of the problem. Keywords: Content analysis, Functional Constipation, Nursing, Paediatric care, Self-care.
Swedish abstract
Olsson, S. Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn: En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Avancerad nivå – Magister. Malmö Universitet: Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. Bakgrund: Trots att förstoppningsproblematik hos barn förekommer hos upp till 30 procent av befolkningen är många barn underbehandlade. Vården består i huvudsak av egenvård som ges av föräldrar till barn i hemmet. Vikten av att rätt egenvård initieras i rätt tid påverkar prognosen för om förstoppningsproblematiken utvecklas till att bli mer svårbehandlad eller inte. Föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd torde kunna ge en fingervisning kring om den evidens som finns kommer ut till de barn som är drabbade och vilken roll specialistsjuksköterskan kan spela för att hjälpa föräldrar till barn med förstoppning. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelse av egenvård och egenvårdsråd vid förstoppning hos barn. Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio föräldrar till barn med förstoppningsproblematik. Intervjuernas innehåll analyserades enligt innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Tre teman framkom i resultatet: innebörden av egenvård och egenvårdsråd, påverkan på det sociala livet och en känsla av utsatthet. Dessa teman reflekterade hur föräldrar till barn med förstoppningsproblematik kunde uppleva svårigheter att definiera hur, när och varför egenvård kunde behöva ges eller förändras till det egna barnet. Slutsats: Resultatet indikerar att relevant kunskap om egenvård vid förstoppning inte når ut till de familjer som behöver den i behandlingen av det förstoppade barnet. Den specialistutbildade sjuksköterskan torde kunna spela en avgörande roll för föräldrar till barn med förstoppningsproblematik i deras upplevelse och behandling av problematiken. Nyckelord: Egenvård, Funktionell förstoppning, Innehållsanalys, Omvårdnad, Pediatrisk vård
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject content analysis
self-care
functional constipation
nursing
paediatric care
Handle http://hdl.handle.net/2043/26800 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics