Cyberbullying : transformation of working life and its boundaries

DSpace Repository

Cyberbullying : transformation of working life and its boundaries

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Public defence 2019-02-01
Time 10:15
Location Hörsal C, Niagara, Nordskiöldsgatan 1, Malmö
Faculty examiner Associate professor Elfi Baillien, Dept. of Marketing and Organisation Studies, KU Leuven
Publication Doctoral Thesis
Doctoral Thesis, comprehensive summary
Title Cyberbullying : transformation of working life and its boundaries
Author Cowen Forssell, Rebecka
Date 2019
English abstract
Sverige liksom många andra länder genomgår en digitaliseringsprocess som påverkar hur vi tar oss an och förhåller oss till arbete. I arbetslivets digitalisering ingår även psykosociala aspekter som uppstår som en följd av ökad digital kommunikation. Cybermobbning, eller nätmobbning som det ofta refereras till i en svensk kontext, syftar på mobbning via digitala kanaler och inkluderar aggressiva eller negativa beteenden på e-post, SMS, blogg eller sociala nätverkssajter som Facebook. Medan det har bedrivits forskning om cybermobbning bland barn och ungdomar de senaste två decennierna befinner sig forskningen om cybermobbning bland vuxna i arbetslivet fortfarande i ett utforskande skede. Den här avhandlingen syftar till att utveckla ny kunskap om hur cybermobbning i arbetslivet kan förstås och förklaras. För att uppnå syftet undersöks hur cybermobbning i arbetslivet uttrycks och vilka individuella, sociala och organisatoriska implikationer mobbning medför när det sker i digitala rum. Avhandlingen har en interdisciplinär ansats och integrerar teoretiska ansatser från urbana studier, organisationspsykologi samt sociologi. Vidare tillämpas ‘mixed methods research design’ i syfte att generera skilda och komplementära perspektiv på samma fenomen. Föreliggande sammanläggningsavhandling består av tre artiklar, varav två är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och en är under granskning för publicering. Den övergripande frågeställningen är formulerad enligt följande: På vilket sätt förändras mobbning i arbetslivet när den sker genom social interaktion i digitala rum? Tillsammans med den teoretiska diskussion som förs i kappan besvaras frågeställningen genom tre empiriska datakällor – en pilotstudie, en enkätstudie och en intervjustudie. Varje artikel i avhandlingen har sina specifika frågeställningar eller hypoteser, men den övergripande frågeställningen för avhandlingen besvaras genom att använda mixed methods. Tre övergripande teman identifieras i avhandlingen: nya maktdynamiker i cybermobbning, media-specifika uttryck i cybermobbning och konceptuella utmaningar i att studera cybermobbning. Nya maktdynamiker i cybermobbning beskriver hur maktrelationer i cybermobbning skiljer sig till viss del från maktrelationer i mobbning ansikte-mot-ansikte. Temat är baserat på resultatet som visar att fler personer i arbetsledande positioner än ickearbetsledande positioner är utsatta för cybermobbning. Detta antyder att digital kommunikation påverkar maktdynamiker och möjliggör för personer i formellt lägre positioner att mobba en chef. Ytterligare en aspekt som lyfts fram är att när digital kommunikation bidrar till en uppluckring av gränser i arbetslivet kan personer utanför organisationen såsom studenter, elever, kunder eller medborgare bli förövare av arbetsrelaterad cybermobbning. Det andra temat media-specifika uttryck i cybermobbning utgår ifrån att cybermobbning uttrycks olika i e-post jämfört med Facebook och bloggar och att cybermobbning därför bör förstås i förhållande till den kontext som den specifika kommunikationskanalen skapar. Temat är utvecklat mot bakgrund av resultatet som visar en övervikt av passiv och exkluderande mobbning via e-post och exempel på särskilt aggressiv och direkt uttryckt mobbning på Facebook och blogg. Vilka som är åskådare och kommunikationskanalens förankring i arbetsorganisationen förefaller påverka hur cybermobbning uttrycks. Det tredje temat, konceptuella utmaningar i att studera cybermobbning, framhåller en rumslig sammankoppling mellan cybermobbning och mobbning ansikte-mot-ansikte. Här diskuteras vilken betydelse överlappning mellan cybermobbning och mobbning ansikte-mot-ansikte har för tolkning av fenomenets omfattning. Vidare diskuteras några svårigheter med att studera cybermobbning utifrån traditionella operationaliseringar av mobbning.
DOI https://doi.org/10.24834/2043/26918 (link to publisher's fulltext.)
Publisher Malmö University, Faculty of Culture and Society
Series/Issue Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Societal Change;6
ISBN 978-91-7104-952-0
978-91-7104-953-7
Language eng (iso)
Subject Nätmobbning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Cyberbullying
Included papers
  1. I. Forssell, R. (2016). Exploring cyberbullying and face-to-face bullying in working life–Prevalence, targets and expressions. Computers in Human Behavior, 58, 454-460.

  2. II. Forssell, R. C. (Submitted 2018, pending second review). Cyberbullying in a boundary blurred working life – Distortion of the private and professional face on social media

  3. III. Forssell, R. C. (2018). Gender and organisational position: predicting victimisation of cyberbullying behaviour in working life. The International Journal of Human Resource Management, 1-20.

Handle http://hdl.handle.net/2043/26918 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics