DIGITAL VÅRD- EN INTERVJUSTUDIE OM LÄKARNAS UPPFATTNING AV DIGITAL VÅRD I PRIMÄRVÅRDEN

DSpace Repository

DIGITAL VÅRD- EN INTERVJUSTUDIE OM LÄKARNAS UPPFATTNING AV DIGITAL VÅRD I PRIMÄRVÅRDEN

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title DIGITAL VÅRD- EN INTERVJUSTUDIE OM LÄKARNAS UPPFATTNING AV DIGITAL VÅRD I PRIMÄRVÅRDEN
Author Osmani, Vjollca ; Hyseni, Merita
Date 2018
English abstract
In primary care, the physical care meeting is an important starting point. Digitazation has reformed these conditions and changed the traditional way of working for doctors by providing a digital healthcare meeting in primary care. This study aims to examine swedish doctors perception about the phenomenon of digital healthcare. In order to achieve the purpose of the study we have chosen to interview doctors in primary care. On the basis of this aim two questions were formulated: what perceptions do primary care doctors have on digital care? And how does the primary care doctors perceptions differ from doctors working for digital care. As there is a lack of accessibility, continuity and equal care in primary care, there is a need to find a soultion. KRY and MinDoktor motivate their work by explaining that their intention is to relieve the burden of healthcare. In order to fulfill the purpose of the study we have chosen to analyze the doctors perception in relation to previous primary care research. In order to further strengthen our results we have chosen to combine our resultat with theories about organizational changes and resistance factors. The results of the study highlight the doctors perceptions of digital care and underlying factors as to why there are differences between doctors. In conclusion, digital care can achieve some of the expectations of primary care as accessibility, continuity and create equal care. But it can also lead to new challenges and therefore doctors have different views on digital care. One of the main reasons why doctors are negative to digital care is because digital care challenges ideas about how, when and where care can be taken.
Swedish abstract
I primärvården är det fysiska vårdmötet en viktig utgångspunkt. Digitaliseringen har reformerat dessa villkor och förändrat det traditionella arbetssättet för läkare genom att tillföra ett digitalt vårdmöte i primärvården. Denna studie syftar till att undersöka svenska läkares uppfattning om fenomenet digital vård. För att uppnå syftet med studien har vi valt att intervjua läkare i primärvården. För att besvara syftet har vi utgått från två frågor: Vilken uppfattning har primärvårdsläkare om digital vård? Och hur skiljer sig primärvårdsläkarens uppfattning om digital vård gentemot läkare som arbetar för digitala vårdaktörer? Eftersom det brister i tillgänglighet, kontinuitet och jämlik vård i primärvården finns det ett behov att finna en lösning. KRY och MinDoktor motiverar sitt arbete genom att förklara att deras avsikt är att avlasta den belastade sjukvården. För att uppfylla syftet med studien har vi valt att analysera läkares uppfattningar i förhållande till tidigare forskning. För att ytterligare stärka våra resultat har vi kopplat vårt resultat till teorier om organisationsförändringar och motståndsfaktorer. Studiens resultat belyser läkarnas uppfattningar om digital vård och bakomliggande faktorer till varför det förekommer skillnader mellan olika läkare. Sammanfattningsvis visar resultaten att digital vård kan uppfylla några av de förväntningar som ställs på primärvården som tillgänglighet, jämlikhet och kontinuitet. Men det kan också leda till nya utmaningar och därför har läkare olika uppfattningar om digital vård. En av de främsta orsakerna till att läkare ställer sig negativt till digital vård är på grund av att digital vård utmanar föreställningar om hur, när och var vård kan utföras.
Publisher Malmö universitet/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Vård på distans
Digitala aktörer
Primärvården
Läkare
KRY
MinDoktor
Motstånd mot förändring
Uppfattningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/26968 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics