Likvärdiga​ ​betyg?​ ​En​ ​studie​ ​om​ ​tolkningen​ ​av​ ​ett kunskapskrav​ ​i​ ​Företagsekonomi​ ​på​ ​gymnasiet

DSpace Repository

Likvärdiga​ ​betyg?​ ​En​ ​studie​ ​om​ ​tolkningen​ ​av​ ​ett kunskapskrav​ ​i​ ​Företagsekonomi​ ​på​ ​gymnasiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Likvärdiga​ ​betyg?​ ​En​ ​studie​ ​om​ ​tolkningen​ ​av​ ​ett kunskapskrav​ ​i​ ​Företagsekonomi​ ​på​ ​gymnasiet
Author Ström, Anna
Date 2017
English abstract
The​ ​purpose​ ​of​ ​this​ ​paper​ ​is​ ​to​ ​illustrate​ ​and​ ​create​ ​a​ ​certain​ ​understanding​ ​of​ ​how teachers​ ​interpret​ ​the​ ​knowledge​ ​requirements,​ ​in​ ​swedish​ ​“kunskapskrav”​ ​and​ ​the ways​ ​in​ ​which​ ​they​ ​may​ ​differ.​ ​I​ ​will​ ​also​ ​make​ ​a​ ​careful​ ​interpretation​ ​of​ ​the​ ​reasons behind.​ ​The​ ​knowledge​ ​requirements​ ​I​ ​have​ ​studied​ ​refers​ ​to​ ​the​ ​course​ ​Business Economics​ ​at​ ​upper​ ​secondary​ ​school.​ ​I​ ​have​ ​chosen​ ​to​ ​write​ ​about​ ​this​ ​topic because​ ​it​ ​is​ ​a​ ​difficult​ ​topic​ ​-​ ​the​ ​assessment​ ​work​ ​is​ ​complex​ ​for​ ​many​ ​teachers and​ ​it​ ​is​ ​also​ ​often​ ​debated​ ​and​ ​discussed​ ​in​ ​media​ ​and​ ​at​ ​me​ ​workplace.​ ​How should​ ​teachers​ ​interpret​ ​the​ ​knowledge​ ​requirements? To​ ​illustrate​ ​this,​ ​the​ ​work​ ​will​ ​be​ ​based​ ​on​ ​the​ ​following​ ​questions:​ ​1.​ ​How​ ​do teachers​ ​interpret​ ​the​ ​knowledge​ ​requirements​ ​for​ ​grades​ ​A​ ​and​ ​E​ ​for​ ​the implementation​ ​of​ ​project​ ​work​ ​in​ ​the​ ​course​ ​Business​ ​Economics?​ ​​ ​2.​ ​In​ ​what​ ​ways do​ ​the​ ​interpretations​ ​differ​ ​and​ ​why? The​ ​literature​ ​I​ ​have​ ​chosen​ ​to​ ​study​ ​is​ ​partly​ ​literature​ ​from​ ​previous​ ​studies​ ​at​ ​the Malmö​ ​University​ ​in​ ​Val​ ​regarding​ ​assessment​ ​and​ ​grade,​ ​and​ ​literature​ ​referenced in​ ​essays,​ ​research​ ​dissertations​ ​and​ ​articles​ ​on​ ​assessment.​ ​In​ ​addition,​ ​I​ ​have studied​ ​various​ ​regulations​ ​and​ ​instructions​ ​from​ ​the​ ​Swedish​ ​National​ ​Agency​ ​for Education.​ ​As​ ​a​ ​theoretical​ ​point​ ​of​ ​departure,​ ​I​ ​have​ ​chosen​ ​the​ ​theories​ ​about​ ​how to​ ​validate​ ​assessments​ ​of​ ​Anders​ ​Jönsson. The​ ​collection​ ​of​ ​primary​ ​data​ ​has​ ​been​ ​through​ ​interviews.​ ​I​ ​have​ ​done​ ​four interviews​ ​with​ ​Business​ ​Economics​ ​teachers,​ ​and​ ​from​ ​these​ ​have​ ​tried​ ​to​ ​make​ ​an analysis​ ​of​ ​their​ ​interpretations​ ​of​ ​the​ ​knowledge​ ​requirement. The​ ​conclusion​ ​is​ ​that​ ​teachers​ ​do​ ​not​ ​use​ ​the​ ​knowledge​ ​requirements​ ​literally. They​ ​choose​ ​to​ ​focus​ ​more​ ​on​ ​certain​ ​value​ ​words​ ​than​ ​others​ ​in​ ​the​ ​knowledge requirements.​ ​First​ ​and​ ​foremost,​ ​focus​ ​is​ ​on​ ​the​ ​value​ ​words​ ​that​ ​clearly​ ​distinguish students​ ​from​ ​each​ ​other.​ ​The​ ​reason​ ​is​ ​probably​ ​partly​ ​because​ ​it​ ​is​ ​easy​ ​to motivate​ ​the​ ​grade​ ​then​ ​and​ ​partly​ ​that​ ​it​ ​makes​ ​the​ ​assessment​ ​work​ ​easier.​ ​How the​ ​educators​ ​put​ ​up​ ​the​ ​work​ ​from​ ​the​ ​beginning​ ​also​ ​has​ ​an​ ​impact​ ​on​ ​the assessment.​ ​As​ ​well​ ​as​ ​what​ ​experience​ ​the​ ​educators​ ​possess.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att illustrera och skapa en viss förståelse för hur lärare tolkar ett kunskapskrav och hur det kan skilja sig åt lärare emellan. Jag kommer också göra en tolkning av anledningarna till att det kan skilja sig åt. Jag har valt att skriva om detta ämne för det är ett svårt ämne - bedömningsarbetet är komplext för många lärare och det är också ofta debatterat och diskuterat i media och på min arbetsplats. Hur ska lärarna tolka kunskapskraven? För att illustrera detta kommer arbetet att baseras på följande frågor: 1. Hur tolkar lärarna Kunskapskraven för betyg A och E för genomförandet av projektarbete i kursen Företagsekonomi? 2. På vilka sätt skiljer sig tolkningarna och varför? Den litteratur jag valt att studera är delvis litteratur från tidigare studier vid Malmö universitet i Val avseende bedömning och betyg, och dels litteratur refererad till i uppsatser, forskningsavhandlingar och artiklar om bedömning. Dessutom har jag studerat olika regler och instruktioner från Skolverket. Som teoretisk utgångspunkt har jag valt teorier om hur man kan validera bedömningar av Anders Jönsson. Insamlingen av primära data har varit genom intervjuer. Jag har gjort fyra intervjuer med företagsekonomi lärare, och utifrån dessa försökt göra en analys av deras tolkningar av kunskapskravet. Slutsatsen är att lärare inte använder kunskapskraven bokstavligen. De väljer att fokusera mer på vissa värdeord än andra. Först och främst är det fokus på värdeord som tydligt skiljer studenter från varandra. Anledningen är sannolikt att det då är lätt att motivera betyget och för att det gör utvärderingsarbetet lättare. Hur pedagogerna lägger upp arbetet från början har också betydelse för bedömningen. Samt vilken erfarenhet pedagogerna har med sig.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject knowledge requirements
assessment
grading systems
Business​ ​economics
Handle http://hdl.handle.net/2043/27001 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics