Barnsyn i förskolans dokument - En analys av hur pedagoger framställer barn och deras kompetens i skriftliga dokument

DSpace Repository

Barnsyn i förskolans dokument - En analys av hur pedagoger framställer barn och deras kompetens i skriftliga dokument

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnsyn i förskolans dokument - En analys av hur pedagoger framställer barn och deras kompetens i skriftliga dokument
Author Zlateva, Biljana
Date 2018
Swedish abstract
Examensarbetets syfte är att studera hur pedagoger framställer barn i kvalitetsrapporter och utvecklingssamtalsunderlag, som riktar sig till externa aktörer, vårdnadshavare och politiker. I mitt arbete har jag utgått från tre övergripande frågor. På vilket sätt synliggörs barn i doku- menten? Hur synliggörs det enskilda barnet i dokumenten? Vilka kompetenser lyfter pedago- ger fram i dokumenten för att beskriva barn? Jag valde att göra en kvalitativ textanalys och mitt material består av två förskolors kvalitetsrapporter och utvecklingssamtalsunderlag. Den teoretiska utgångspunkten är social konstruktivistisk, det vill säga språket ligger i fokus vad gäller det analytiska redskapet. Resultatet i detta examensarbete visar att barn generellt beskrivs utifrån en positiv bild. Bar- nen framställs i dokumenten som barn i en homogen grupp som anpassas till en kollektiv för- väntning. Barnen konstrueras i två kategorier, barn som är i ständigt lärande och utveckling samt barn som är delaktiga och inflytelserika i verksamhetens arbete. En svårighet som blir tydlig i dokumenten är möjligheten att bemöta det enskilda barnet som inte har formats till det som förväntas av förskolans kollektiv. Det som också visas i resultatet är att det enskilda bar- net beskrivs utifrån åldersrelaterade kategorier. Den kollektiva idén är central vid formningen av förskolans verksamhet, som begränsar pedagogerna för enskilda lösningar. De allra yngsta barnen framställs generellt utifrån personliga egenskaper, beteende och känslor de visar på förskolan, medan de äldre barnen framställs utifrån kompetenser som pedagogerna förknippar till kompetenser som föreskrivs i förskolans läroplan. Examensarbetet visar också att det är svårt att läsa av den enskilda pedagogens barnsyn, eftersom pedagogerna förhåller sig till läroplanens intentioner, mål och riktlinjer.

Publisher Malmö universitet/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barnsyn
Förskolepedagoger
Kvalitetsrapporter
Utvecklingssamtalsunderlag
Socialkonstruktivistisk
Handle http://hdl.handle.net/2043/27007 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics