Praktiker under utveckling : hur skapas mening, sammanhang och motivation att lära för hållbarhet i förskolans utepedagogiska aktiviteter?

DSpace Repository

Praktiker under utveckling : hur skapas mening, sammanhang och motivation att lära för hållbarhet i förskolans utepedagogiska aktiviteter?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Meeting abstract
Title Praktiker under utveckling : hur skapas mening, sammanhang och motivation att lära för hållbarhet i förskolans utepedagogiska aktiviteter?
Author Nordén, Birgitta ; Avery, Helen ; Harju, Anne ; Åkerblom, Annika
Date 2018
Swedish abstract
Från juli 2019 har förskolan uppdraget att sträva efter att varje barn..."...utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap...". Förskoleläroplanen skapar utmaningar för förskollärare, särskilt i förskolor som inte sedan tidigare haft fokus på natur eller naturvetenskapliga fenomen. De ökade kraven medför en risk att naturvetenskap blir något som läggs ovanpå befintlig verksamhet, och som är svårt att integrera. Wanda Sass (2018) betonar istället motivationens betydelse för ”viljan-att-handla". Det finns inte nödvändigtvis relevanta givna aktiviteter eller traditionella former för undervisning att falla tillbaka på, när förskollärare skall tolka läroplanens intentioner i sina praktiker. Skall fokus ligga på att barnen utvecklar en relation till platsen de bor på, eller snarare på att lära sig avgränsade abstrakta moment om skilda fenomen. Är det fackspecifika språket betydelsefullt, eller fenomenet i sig? Kan barnet fundera självständigt, och hitta sina egna förklaringar, eller är det viktiga att förstå skillnad på fakta och fantasi? Det finns inte mycket utrymme att gå på djupet omkring sådana frågor i planeringen. Snarare än att följa didaktiska argument, uppstår därför risken att man arbetar med lösryckta aktiviteter som är lätta att genomföra praktiskt. Presentationen redogör för en studie om ett utepedagogikprojekt på en förskolaför 3-5-åringarsom tar emot en stor andel nyanlända barn. Mellan tre avdelningar har samarbete initierats genom ett "barnråd" (n=4 barn) respektive en "gårdsgrupp"(n=6 personal + forskare) och gårdsmiljöns förändringsmöjligheter fokuseras. Förskollärare (n=5–10) intervjuas varvid deras och barnens perspektiv på vad som är viktiga aktiviteter i natur-/miljö-och hållbarhetsundervisning undersöks genom ett participatoriskt och aktionsforskningsinspirerat arbetssätt. Studien syftar till att ta fram lämplig verktygslåda för att stärka det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan och utgör ett delmoment i en större studie finansierat av Skolforskningsinstitutet om förutsättningar för lärande och undervisning i en värld som kännetecknas av diversitet och migration.
Conference
FND 2018, Forskning i naturvetenskapernas didaktik (7-8 november 2018 : Malmö, Sweden)
Language swe (iso)
Subject migration.
Skolforskningsinstitutet
diversitet
undervisning
förutsättningar för lärande
Förskoleläroplanen 2019
utveckla förmåga att urskilja och utforska
naturvetenskapliga fenomen
samtala om naturvetenskap
didaktik
utomhuspedagogik
nyanlända barn
barnråd
aktionsforskning
participatoriskt utvecklingsprojekt
3-5 år
gårdsmiljö
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/27171 Permalink to this page
Link https://www.mah.se/Forskning/Disputationer/Konfere... (external link to related web page)
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics