LIVSKVALITET HOS DIALYSPATIENTER EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

LIVSKVALITET HOS DIALYSPATIENTER EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Blocked
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title LIVSKVALITET HOS DIALYSPATIENTER EN LITTERATURSTUDIE
Author Elahi, Fahira ; Iqbal, Bilal
Date 2018
English abstract
Background: In long-term diseases such as cardiovascular disease, hypertension and diabetes, the risk of kidney disease increases which leads to an increase of dialysis patients. During the 2000s, the number of dialysis patients has increased by 35 percent. Chronic kidney disease, like many other chronic diseases, leads to impaired body function, intensified symptoms, complicity, and an increasingly demanding treatment. Dialysis is a treatment option for chronic renal failure with severe renal insufficiency. The treatment changes the life of the patient in every way and causes dialysis several times a week and several hours per visit. Diseases of the kidneys are a globally growing problem and chronic kidney disease is one of the main public health problems. Purpose: The purpose was to enlighten patients’ experiences of quality of life in dialysis patients. Method: A literature study based upon ten scientific reports with a qualitative approach was carried out. These have been gathered from PubMed and CINAHL to be analyzed in regard to the purpose. Result: World Health Organizations quality of life instrument (WHOQOL) was used to identify content using domains; physical well-being, mental well-being, social relationships, degree of independence, environment and surroundings, and spirituality and personal faith. Conclusion: Dialysis treatment can be very physically demanding and affects the entire life of the patient. Support from healthcare is as important as family support. Healthcare has an important and significant role in how these patients feel and experience their quality of life. Person-centered care by providing knowledge and information about dialysis and what it entails can increase patient autonomy and compliance to treatment, thus increasing the quality of life.
Swedish abstract
Bakgrund: Vid långvariga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, hypertoni och diabetes ökar risken för njursjukdom vilket lett till en ökning av antalet dialyspatienter. Under 2000-talet har antalet dialyspatienter ökat med 35 procent. Kronisk njursjukdom leder likt många andra kroniska sjukdomar till nedsatt kroppsfunktion, intensifierade symtom, samsjuklighet och en allt mer krävande behandling. Dialys är ett behandlingsalternativ vid kronisk njursvikt med grav nedsatt njurfunktion. Behandlingen förändrar livet för patienten på flera olika sätt då en dialys behandling utförs flera gånger i veckan med flera timmar per besök. Sjukdomar i njurarna är ett globalt växande problem och kronisk njursjukdom räknas till ett av de främsta folkhälsoproblemen. Syfte: Syftet var att belysa dialyspatienters upplevelse av livskvalitet. Metod: En litteraturstudie som har baserats på tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Dessa har hämtats från PubMed och CINAHL för att analyseras och besvara syftet. Resultat: Världshälsoorganisationens livskvalitetsmall (WHOQOL) användes för att identifiera innehållet med hjälp av domäner; fysiskt välbefinnande, psykiskt välbefinnande, sociala relationer, grad av oberoende, omgivning och miljö samt andlighet och personlig tro. Slutsats: Dialys är en krävande behandling som påverkar patientens hela liv. Stöd från sjukvård är lika viktig som stöd från familj. Sjukvården har en betydelsefull och viktig roll i hur dessa patienter mår och upplever sin livskvalitet. Personcentrerad vård där kunskap och information om dialys och vad den medför kan öka patientens autonomi och följsamhet till behandling och därmed öka livskvaliteten.
Publisher Malmö universitet/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Dialys
Livskvalitet
Upplevelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/27391 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics