Polis, Föreningar och Supportrar - Förutsättningar för samverkan kring svenska elitfotbollsevenemang

DSpace Repository

Polis, Föreningar och Supportrar - Förutsättningar för samverkan kring svenska elitfotbollsevenemang

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Polis, Föreningar och Supportrar - Förutsättningar för samverkan kring svenska elitfotbollsevenemang
Author Madsen, Erik
Date 2017
English abstract
Collaboration has been described as a necessary method for situations when one single organization doesn´t have the enough resources ore mandate. The events of the top flight football league in Sweden could be understood as such a situation and Brottsförebyggande Rådet (Crime prevention council; BRÅ, 2008) has described the importance of an improved collaboration between the stakeholders, where the Police, clubs and supporters could be seen as the three most central. With the objective to investigate the prerequisites for collaboration between the central stakeholders, the following questions have been examined: (1). How the Police, football clubs and supporters describe ”Welcoming, Safe, Secure and Atmospheric events”, (2). How event-related norms and values differs between the stakeholders? and (3). How the event-related norms and values differs within the stakeholders? The method of the study was divided into two parts. First, a qualitiative pilotstudy was counducted in order to create an empirical basis for the following main survey. The results of the main survey (supported by the pilotstudy) showed that the four original dimensions of the events could be reduced into two: Safety and Atmosphere. Moreover, the results showed significant differences between the stakeholders, as well as within the supporters regardring the values of some of the event related factors, while the differences were small or non-existing regarding others. The results of the study were discussed in relation to the background, previous research on collaboration and the theoretical framework of Elaborated Social Identity Model (ESIM), as well as theories on social capital. Finally, practical implications were given to the central stakeholders on the events of Swedish elite football.
Swedish abstract
Samverkan har beskrivits som en arbetsmetod nödvändig i situationer när en enskild organisation ensam saknar tillräckliga resurser eller mandat (Danermark & Kullberg, 2010; McGuire, 2006). Genomförandet av herrallsvenska elitfotbollsevenemang kan förstås som en sådan situation och Brottsförebyggande Rådet (BRÅ: 2008) har beskrivit vikten av en förbättrad samverkan mellan evenemangens aktörer, där Polisen, föreningarna och supportrarna kan beskrivas som de tre mest centrala aktörerna. Med syfte att undersöka förutsättningarna för samverkan mellan evenemangens centrala aktörer undersöktes följande frågeställningar: (1). Hur beskriver poliser, allsvenska fotbollsföreningar och supportrar till allsvenska föreningar ”välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla evenemang”? (2). Hur skiljer sig evenemangsrelaterade normer och värderingar åt mellan aktörerna? och (3). Hur skiljer sig evenemangsrelaterade normer och värderingar åt inom respektive aktör? Studiens metod var tvådelad. Inledningsvis genomfördes en induktiv förstudie med syfte att skapa underlag för studiens huvudsakliga enkätstudie. Resultatet av enkätstudien påvisade, med stöd av förstudien, att de fyra ursprungliga dimensionerna i ett evenemang kan reduceras till två: Safety och Atmosphere. Vidare visade resultatet att det gällande vissa delar av evenemangen (faktorer) finns betydande värderingsskillnader såväl mellan aktörerna som inom supportrarna medan skillnaderna gällande andra faktorer var mindre eller obefintliga. Studiens resultat diskuteras i relation till bakgrund, tidigare forskning om samverkan samt teoretiskt referensram i form av Elaborated social identity model (ESIM) och teorier om socialt kapital. Avslutningsvis ges praktiska implikationer till svensk elitfotbollsevenemangs centrala aktörer.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Samverkan
Samordning
Samarbete
Dialog
Supportrar
Föreningar
Polis
Social identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/27505 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics